Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 24 april 2012 (België)

Publicatie datum :
24-04-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120424-15
Rolnummer :
M10-3-0818/7547

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 14 juli 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120424-15&idxc_id=280688&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Verzoeker was samen met zijn broers op 21 juni 2006 in het kantoor van notaris Y. te ... aanwezig om de nalatenschap van hun overleden moeder te bespreken. Op zeker ogenblik ontstond er een woordenwisseling tussen verzoeker en zijn broer René. Volgens verzoeker viel deze laatste hem aan. Hij sloeg met de vuist in het aangezicht van verzoeker.

De notaris heeft de zitting gestopt en iedereen is vertrokken.

II. Vervolging

- Bij vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te ... d.d. 19 november 2008 werd ten aanzien van René X., wegens: "opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Marcel X. die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden" de uitspraak van de veroordeling gedurende 3 jaar opgeschort. Het verzoek tot aanstelling van de burgerlijke partij (verzoeker) tot aanstelling van een deskundige, op tegenspraak, werd afgewezen.

- Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 27 oktober 2009: werd René X. (op tegenspraak) veroordeeld wegens: (herkwalificatie): "opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Marcel X. die voor deze een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden" tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel voor 3 jaar onder voorwaarden.

Dokter Wim V. werd, alvorens uitspraak te doen op burgerlijk gebied, door het Hof van beroep aangesteld als -deskundige. De procedure is nog hangend. Er zal een nieuwe deskundige aangesteld worden.

Bovenvermeld arrest is in kracht van gewijsde getreden, enkel op strafrechtelijk gebied. De zaak is nog hangend op burgerlijk gebied.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- De broer van verzoeker zou al jaren een werkloosheidsuitkering genieten en niet over voldoende middelen beschikken.

- Uit het solvabiliteitsverslag van gerechtsdeurwaarder V. blijkt dat René X. een sociale woning betrekt. De inboedel is middelmatig.

- Er werd hem door het Bureau voor Rechtsbijstand bij het Hof van beroep te ... kosteloze rechtsbijstand verleend.

- In het tussengekomen arrest d.d. 27 oktober 2009 werd aan verzoeker geen provisie toegekend. Er werd enkel een deskundige aangesteld. Bijgevolg kon de advocaat van verzoeker onmogelijk een uitvoeringsdossier overmaken aangezien het arrest, wat de financiële implicaties betreft, niet kon worden uitgevoerd.

- Uit een persoonlijk ondertekende verklaring van verzoeker blijkt dat deze geen tussenkomst geniet van een private verzekering noch van een rechtsbijstandsverzekering.

IV. Aanstelling van de GGD

- Op vraag van verzoeker werd bij bevelschrift van de verslaggever d. 27 september 2010 de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst aangesteld teneinde verzoeker te onderzoeken.

- Het verslag van de GGD werd neergelegd op het secretariaat op 6 juli 2011.

V. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

- Ten gevolge van de feiten kwam verzoeker ten val tegen de vensterbank. Het arrest vermeldt:

"Uit het medisch attest, daterend van de dag der feiten, blijkt duidelijk dat op dat ogenblik het slachtoffer reeds aan Dokter V. melding maakte van pijn en sterk verminderde mobiliteit ter hoogte van de linkerduim, naast de pijn aan de linkerbovenkaak, schaafwonde aan vierde vinger van de rechterhand en de schaafwonde ter hoogte van de rechteronderarm."

Hij meldde zich ter verzorging aan in de Spoedgevallendienst van het UZ ... te ....

- 16/05/2007: ... Algologisch Centrum: Patiënt met voorgeschiedenis in het Pijncentrum lijkt niet te denken dat er iets aan de pijn gedaan kan worden, maar verlangt enkel een attest dat er een blijvend letsel is. Patiënt is beperkt in het dagelijks leven, niet enkel door de pijn, maar voornamelijk door de belangrijke financiële problemen.

- Uit een medisch stuk van Dokter A. blijkt dat verzoeker ten gevolge van de feiten op 11 augustus 2006 werd geopereerd aan de duim.

- Uit het verslag van de GGD:

"Littekens ter hoogte van de linkerduim

- dorsale zijde: 4 cm lang operatielitteken, soepel, niet verheven, licht ingevallen, roze verkleurd

- palmaire zijde: 3,5 lang operatielitteken, soepel, niet verheven, licht ingevallen, drukpijnlijk.

Verder normale beweeglijkheid van de lange vingers.

Neurologisch: een verminderd gevoel ter hoogte van de palmaire zijde van de linkerduim werd aangegeven, evenals ter hoogte van de littekens. Ook ter hoogte van de top van de linkerduim is er afwezigheid van gevoel.

Psychisch: de depressieve klachten en alle gerelateerde klachten worden niet toegeschreven aan de feiten.

Sociaal: door de geleden schade en het economisch verlies heeft het slachtoffer bijkomende financiële problemen gekregen.

De esthetische schade bedraagt 2 op de schaal van 1 tot 7.

De graden en periodes van tijdelijke invaliditeit (morele schade):

- 100 % van 22/06/2006 tot en met 31/08/2006: 71 d.

- 50 % van 01/09/2006 tot en met 30/11/2006: 91 d.

- 25 % van 01/12/2006 tot en met 02/08/2009: 976 d.

- 100 %van 03/08/2009 tot en met 04/08/2009: 2 d.

- 50 % van 05/08/2009 tot en met 31/08/2009: 27 d.

- 25 % van 01/09/2009 tot en met 11/11/2009: 72 d.

- 100 % van 12/11/2009 tot en met 13/11/2009: 2 d.

- 50 % van 14/11/2009 tot en met 20/11/2009: 7 d.

- 25 % van 21/11/2009 tot en met 05/05/2010: 166 d.

- 100 % van 06/05/2010 tot en met 07/05/2010: 2 d.

- 50 % van 08/05/2010 tot en met 31/05/2010: 24 d.

- 25 % van 01/06/2010 tot en met 30/11/2010: 183 d.

Tijdelijke economische ongeschiktheid:

- 100 % van 21/06/2006 tot en met 10/08/2008

- 100 % van 26/02/2009 tot en met 30/11/2010

Consolidatie op 1 december 2010. Op dat ogenblik was verzoeker 55 jaar.

Blijvende invaliditeit: 12 %.

Blijvende economische ongeschiktheid: 20 %.

Het slachtoffer heeft geen verdere medische of psychologische begeleiding nodig die te wijten zou zijn aan de feiten.

Reserve voor verwikkelingen op basis van het nog inliggend osteosynthesemateriaal of op basis van de artrodese ter hoogte van de linker duim.

VI. Begroting van de gevraagde hulp

- Volgens een inventaris van de openstaande rekeningen d.d. 25 mei 2010 bedragen de schulden van verzoeker euro 85.221,72. Verzoeker vraagt de maximale door de Commissie toe te kennen hulp.

- De gerechtsdeurwaarder Jennen legde op 1 juli 2011 de afrekening voor van de universitaire Ziekenhuizen ten bedrage van euro 1.243,40 voor, vermeerderd met de intresten.

- Op 10 augustus 2011 wordt een overzicht gegeven door verzoeker zelf opgesteld. De optelsom bedraagt euro 6.294,68.

- Op 26 maart 2006 werd bijkomend een overzicht overgemaakt.

- Het blijft onduidelijk hoe verzoeker zijn begroting opgemaakt heeft.

VII. Beoordeling door de Commissie

1. Het is niet duidelijk hoeveel de uiteindelijke opleg bedraagt. Er bevinden zich in het dossier rekeningen van het ziekenhuis, herinneringen van het ziekenhuis - ook overlappingen - en rappels van de gerechtsdeurwaarder (mét intresten) en van een incassobureau. De berekening die de verzoeker voorlegt is bijgevolg onnauwkeurig. Gelet dat meerdere facturen meermaals werden aangerekend, kan de Commissie geen rekening houden met de berekening van de verzoeker, zoals die momenteel voorligt. Daarbij werd door het secretariaat opgemerkt dat herinneringen vanwege de deurwaarder o.a. eveneens slaan op kosten van Belgacom, van tuinen Bakker, en van lectuur (Reader's Digest). Deze laatste kosten hebben uiteraard niets met de feiten te maken! De kosten die zijn ontstaan door het niet betalen van facturen (herinneringskosten - kosten deurwaarder - incasso-bureau - administratiekosten ...) worden uiteraard ook niet door de Commissie vergoed. Verzoeker wordt verzocht zijn rekeningen uit te zuiveren. Er dient eveneens rekening gehouden te worden, wat de medische kosten betreft, met de maximumfactuur.

2. Vermits ter zitting wordt medegedeeld dat er een nieuwe deskundige zal aangesteld worden is de Commissie van oordeel dat de behandeling van de zaak nog niet in staat is.

3. De feiten deden zich voor op het kantoor van notaris Y. te ... teneinde de nalatenschap van de overleden moeder van de erfgenamen X. te bespreken. In het arrest d.d. 27 oktober 2009 staat: "Het staat vast dat er al jaren onenigheid was in de familie, waarvan partijen deel uitmaken, en zeker nu nopens de vereffening - verdeling van het vermogen van hun overleden moeder."

4. Na kennisname van alle stukken van het dossier en na de advocaat van verzoeker gehoord te hebben, stelt de Commissie zich de vraag hoe de vereffening-verdeling is verlopen. Er werd hierover aan de Commissie niets medegedeeld.

Om deze reden wordt aan verzoeker gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen aangaande de vereffening-verdeling van de overleden moeder. Is er al een vereffening-verdeling gebeurd? Indien dit het geval is, welke zijn de resultaten hiervan? Welke waren de respectievelijke bedragen die toegekend werden aan de erfgenamen, in casu aan de dader René X. en aan verzoeker. Er kan desgevallend in handen van de notaris beslag gelegd worden op het deel van René X., broer van verzoeker.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk.

1. Verdaagt de zaak teneinde verzoeker toe te laten:

a. meer duidelijkheid te verstrekken omtrent de deskundige

b. de resultaten van de vereffening-verdeling van de nalatenschap van de overleden moeder van verzoeker na te gaan.

Verwijst de zaak inmiddels naar de bijzondere rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 24 april 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS