Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 january 2012 (België)

Publicatie datum :
26-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120126-18
Rolnummer :
M91155/7036

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 4 december 2009, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120126-18&idxc_id=271154&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 5 mei 2007 's ochtends bevond verzoeker zich samen met een vriend in een pitazaak in de ... te .... Een man vroeg hen - in het Arabisch - of ze "iets" wilden kopen. Verzoeker antwoordde daarop "Wat moet ik kopen?". Daarop werd de man kwaad en begon hij te schelden. Drie andere Marokkanen kwamen erbij staan en één van hen stak met een mes in de rug van verzoeker. Daarop is het gezelschap gevlucht.

II. Vervolging

 Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 14 mei 2008 werd Esmael Z. bij verstek veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar. De kwalificatie luidde: "met voorbedachten rade, opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan Ouadie X.".

 Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 22 oktober 2008 werd Esmael Z. op burgerlijk gebied bij verstek veroordeeld om aan verzoeker euro 4.792 te betalen. Esmael Z. tekende tegen deze beide vonnissen verzet aan.

Uit bijkomend vingerafdrukonderzoek bleek dat hij niet de dader was welke verzoeker had aangevallen.

 Bij vonnis (op verzet) van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 24 maart 2011 werd Esmael Z. vrijgesproken voor de hem ten laste gelegde feiten.

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Gelet op de vrijspraak van de dader is de clausule ‘insolventie van de aansprakelijke derde', opgenomen in de familiale polis van verzoeker, niet van toepassing.

IV. Gevolgen van de feiten

Uit een medisch attest van Dokter W. De S. (KBC verzekeringen) blijkt dat verzoeker verzorgd werd wegens een 5/5 steekwonde. Hij werd ter verzorging overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis te ....

- In een attest van Bond M. staat dat verzoeker vanaf 20 februari 2008 als arbeider licht aangepaste (neksparende) fysieke arbeid verricht.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

Uit de mondelinge toelichting door verzoeker verstrekt ter zitting en na de vaststellingen van het litteken aan de rug is gebleken dat hij nog veel hinder ondervindt ten gevolge van de feiten.

Teneinde zich een nauwkeurig beeld te kunnen vormen van de door verzoeker opgelopen blijvende letsels en de impact ervan, acht de Commissie het aangewezen om de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst te belasten met de gebruikelijke opdracht.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en beveelt, vooraleer ten gronde te oordelen, een medisch deskundigenonderzoek en gelast met dit onderzoek de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst, aan dewelke opdracht wordt gegeven, met inachtneming van de bepalingen van artikel 17 van het K.B. van 18 december 1986 en van artikel 979 van het gerechtelijk wetboek:

 kennis te nemen van het dossier;

 de heer Ouadie X., geboren op ../../1982, wonende te ... , ... bus v002, medisch te onderzoeken;

 de letsels te beschrijven die hij heeft opgelopen ten gevolge van de op hem gepleegde gewelddaden;

 de aard, de graad en de duur (periode) te bepalen van de invaliditeit die eventueel uit die letsels voorvloeit, tijdelijk of definitief, de morele schade die hieruit resulteert en te bepalen indien het slachtoffer nog verdere medische zorgen dient te ontvangen;

 de economische arbeidsongeschiktheid te bepalen indien zij vastgesteld wordt;

 van al deze bevindingen een schriftelijk en gemotiveerd verslag op te stellen en dit neer te leggen op het secretariaat van de Commissie binnen de vier maanden na de kennisgeving van de opdracht;

 de verslaggever, via het secretariaat, op de hoogte te houden van de verrichtingen van het deskundigenonderzoek.

Verwijst de zaak inmiddels naar de bijzondere rol.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS