Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 january 2012 (België)

Publicatie datum :
26-01-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120126-7
Rolnummer :
M10-3-0258/7251

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 maart 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120126-7&idxc_id=271122&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 maart 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.

(...)

I. Feiten

Uit het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 31 oktober 2007:

"Op 13.07.2003 gingen Tim X., Steve N., Lode V. en Laurens G. naar een openluchtfuif te ... .

Toen zij rond 4 u. buiten aan de uitgang een jongen ruzie zagen zoeken, maakten zij hierover een opmerking. Deze jongen, waarvan achteraf bleek dat dit Andy S. (de ‘aanstoker') was, ging daarop terug naar de fuif en kwam buiten met een heel aantal andere personen. Tim X. werd door een groep personen (o.a. door Joeri M. ) geslagen en gestampt. Steve N., die trachtte weg te lopen, werd ingehaald en werd eveneens geslagen en gestampt. Laurens G. stelde dat hij even probeerde tussen te komen toen Tim X. geslagen werd.

Na opsporingsonderzoek bleek dat Andy S., Yoeri M. en Jeroen D. bij de feiten betrokken waren."

II. Gevolgen van de feiten voor verzoeker

- Dokter I. V., psychiater, schreef op 9 augustus 2003:

"Patiënt was slachtoffer van een trauma opgelopen op 13 juli 2003, waarbij er ernstige fracturen waren in het aangezicht. Sedert dit voorval heeft hij moeilijkheden gehad met langdurige concentratie. Tevens is er piekergedrag en zijn er slaapstoornissen. Gelieve hierbij rekening te houden met de spreiding van de examens."

- Uit het expertiseverslag van de gerechtsdeskundige, Dokter H.:

De heer Tim X. verbleef van 13 juli 2003 tot en met 16 juli 2003 in het ziekenhuis en werd op 23 juli 2003 voor 1 dag weer opgenomen.

De volgende periodes van tijdelijke invaliditeit werden weerhouden:

- 100 % van 13/07/2003 tot en met 15/08/2003

- 50 % van 16/08/2003 tot en met 30/09/2003

- 25 % van 01/10/2003 tot en met 31/10/2003

- 15 % van 01/11/2003 tot en met 30/11/2003

- 10 % van 01/12/2003 tot en met 31/12/2003

- 5 % van 01/01/2004 tot en met 31/12/2006

Consolidatie op 1 januari 2007 met een blijvende invaliditeit van 4 %. Op dat ogenblik was verzoeker 25 jaar.

Er is geen blijvende arbeidsongeschiktheid.

Betrokkene heeft 2 abutments, 2 implantaten en 4 tandkronen moeten laten aanbrengen.

Er is geen esthetische schade.

De gerechtsdeskundige weerhoudt in zijn eindverslag een aantal toekomstige kosten die Tim X. zal dienen te dragen ten gevolge van de feiten.

III. Vervolging

• Bij bovenvermeld vonnis werd Andy S. op strafrechterlijk gebied (op tegenspraak) veroor-deeld tot een werkstraf van 100 uren en tot een geldboete. Joeri M. (op tegenspraak) en Jeroen D. (bij verstek) werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 maanden met uitstel gedurende 3 jaar en een geldboete.

Kwalificatie: "met voorbedachten rade, opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan Tim X. en Steve N. die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden.'

Op burgerlijk gebied werden zij solidair veroordeeld om euro 22.974,42 te betalen aan de verzoeker. Dit bedrag werd als volgt bekomen:

- medische kosten euro 4.516,55

apotheekkosten: euro 60,67

tandkosten: euro 4.455,88

- verplaatsingskosten euro 635,00

- administratiekosten euro 150,00

- fitnessabonnement euro 65,00

- annulatie reis euro 40,00

- morele schade TI euro 6.234,50

louter moreel: euro 2.542,00

pijnen en smarten: euro 3.692,50

- morele schade BI euro 3.500,00

- toekomstige schade euro 7.133,37

- kosten gerechtsdeskundige euro 700,00

euro 22.974,42

De daders werden solidair veroordeeld tot betaling van euro 1 provisioneel voor advocatenkosten.

Voorbehoud werd gemaakt voor de tandimplantaten.

Bij arrest van het Hof van beroep te Antwerpen d.d. 15 oktober 2008 werd de gevangenisstraf ten aanzien van Yoeri M. beperkt tot een gevangenisstraf van 5 maanden met uitstel.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om Tim X. euro 32.855,91 te betalen als volgt:

- medische kosten euro 9.430,78

apotheekkosten: euro 60,67

remgelden euro 772,58

tandkosten euro 8.242,78

hospitalisatiekosten euro 354,75

- verplaatsingskosten euro 635,00

- administratiekosten euro 150,00

- fitnessabonnement euro 65,00

- annulatie reis euro 40,00

- morele schade TI euro 2.542,00

- morele schade BI euro 3.500,00

- toekomstige schade euro 15.793,13

- kosten gerechtsdeskundige euro 700,00

euro 32.855,91

Voorbehoud werd verleend voor de eventuele kosten van tandimplantaten en paradonto-logische verzorging van het tandvlees.

De dader werd tevens veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding: euro 1.000.

Yoeri M. werd veroordeeld om aan Steven N. euro 6.751,11 te betalen.

Bovenvermeld arrest is in kracht van gewijsde getreden.

• Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 10 december 2008 werden Andy S. (op tegenspraak) en Jeroen D. (bij verstek) solidair veroordeeld om aan Tim X. euro 4.772,58, nl. euro 4.000 voor Dokter Vrielinck (mondheelkunde) + euro 772,58 remgelden, te betalen.

Zij werden tevens veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding ( euro 1.000).

Jeroen D. tekende tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 31 oktober 2007 verzet aan.

• Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 7 oktober 2009 werd op strafrechterlijk gebied de verzwarende omstandigheid met voorbedachten rade ten aanzien van Jeroen D. opgeheven. Op burgerlijk gebied werd deze laatste veroordeeld om aan Tim X. euro 4.772,58 te betalen alsook tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding: euro 2.000.

Voorbehoud werd verleend voor eventuele toekomstige kosten verbonden aan de vernieuwing van de tandimplantaten.

Bovenvermeld vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Andy S. betaalde een eerste schijf van euro 500, maar staakte daarna elke verdere betaling. De andere daders gingen niet over tot vergoeding, ondanks diverse pogingen tot tenuitvoerlegging door verzoeker.

De vonnissen van 31 oktober 2007 en van 10 december 2008 van de rechtbank van Eerste Aanleg te ... werden betekend door de gerechtsdeurwaarder. Uit inlichtingen verstrekt door de gerechtsdeurwaarder blijkt dat er t.a.v. Andy S. geen roerende uitvoering mogelijk is, noch beslag op roerend goed, noch op inkomsten. Betrokkene is insolvabel.

Yoeri M. werd bij beschikking van de Arbeidsrechtbank te ... d.d. 8 januari 2009 toege-laten tot de collectieve schuldenregeling. Er werd een schuldbemiddelaar aangesteld. Er werd geen voorstel geformuleerd dat de goedkeuring wegdraagt van alle schuldeisers. De collectieve schuldenregeling is bijgevolg nog niet toegekend.

De advocaat van Jeroen D. liet op 2 december 2009 aan de advocaat van verzoeker weten dat zijn cliënt in de onmogelijkheid verkeert de toegekende schadevergoeding te voldoen. Hij heeft geen inkomen meer. Hij ontvangt evenmin een uitkering van het OCMW nu hij terug bij zijn ouders inwoont die beide tewerkgesteld zijn.

Verzoeker beschikte ten tijde van de feiten over een rechtsbijstandsverzekering.

Verzekeraar Ethias heeft euro 19.165,28 uitbetaald aan verzoeker in het kader: "onvermogen derden".

V. Begroting van de gevraagde hulp

A. Vooraf:

De begroting van de louter morele schade voor de arbeidsongeschiktheid toegekend conform bovenvermeld arrest is als volgt:

- 100 % van 13.07.2003 tot en met 15.08.2003 euro 20 x 34 d. = euro 680

- 50 % van 16.08.2003 tot en met 30.09.2003 euro 20 x 0,50 x 46 d. = euro 460

- 25 % van 01.10.2003 tot en met 31.10.2003 euro 20 x 0,25 x 31 d. = euro 155

- 15 % van 01.11.2003 tot en met 30.11.2003 euro 20 x 0,15 x 30 d. = euro 90

- 10 % van 01.12.2003 tot en met 31.12.2003 euro 20 x 0,10 x 31 d. = euro 62

- 5 % van 01.01.2004 tot en met 31.12.2006 euro 20 x 0,05 x 1.095 d. = euro 1.095

euro 2.542

morele schade BI 4 %: euro 1.750 x 4 : 2 = euro 3.500

B. Totale begroting na gerechtelijke procedures en tenuitvoerlegging:

- hoofdsom arrest (vermeerderd met de intresten en RPV) euro 45.627,21

- hoofdsom vonnis 10.12.'08 (incl. intresten en RPV) euro 7.207,36

- RPV euro 2.000,00

- deurwaarderskosten euro 977,69

euro 53.112,26 (moet zijn: euro 55.812,26)

- afkorting door de dader - euro 500,00

euro 52.612,26(moet zijn: euro 55.312,26)

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de daders zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' werden daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

2. Alle medische stukken en tandartskosten worden bijgevoegd alsook een overzicht van de mutualiteit voor de tussenkomsten.

3. Bij de begroting van de gevraagde hulp dient rekening gehouden te worden met de tussenkomst van de verzekering rechtsbijstand ( euro 19.165,28) en met de afbetaling door dader ( euro 500).

4. De gevraagde materiële schade (terugbetaling fitnessabonnement en geannuleerde reis) komt niet in aanmerking voor vergoeding. Artikel 32 § 1 van de wet van 1 augustus 1985 vermeldt materiële kosten en niet materiële schade. De Commissie kan enkel tussenkomst verlenen voor de schade die het gevolg is van de gewelddaad gepleegd op de persoon van het slachtoffer. Conform de constante rechtspraak van de Commissie komt de terugbetaling van dit abonnement en de geannuleerde reis niet voor vergoeding in aanmerking.

5. Er wordt door de heer Tim X. een hulp gevraagd voor de rechtsplegingvergoeding (RPV). De RPV is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en de erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Vermits verzoeker beschikt over een verzekering rechtsbijstand bij Ethias, dienen zowel de erelonen van de advocaat als de procedure- en uitvoeringskosten door de rechtsbijstandsverzekering ten laste te worden genomen. Indien deze kosten door de Commissie zouden worden uitgekeerd, zou dit bedrag niet ten goede komen aan de verzoeker, maar dient hij dit bedrag door te storten aan de maatschappij. Conform artikel 31bis, §1, 5e van de wet van 1 augustus 1985 kan de Commissie deze kosten dan ook niet in aanmerking nemen. Ook de kosten en erelonen van de gerechtsdeskundige worden in principe beschouwd als procedurekosten.

6. Het bedrag uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij en de afbetaling door de dader worden in eerste instantie aangerekend op de posten die de Commissie niet in aanmerking neemt, nl. de materiële kosten en de kosten van de gerechtsdeskundige.

7. Vermits deze verkregen bedragen hoger liggen dan de bedragen die de Commissie niet toekent komt de Commissie tot het bedrag van euro 13.190.

*

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 13.190.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 januari 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS