Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
26-07-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120726-5
Rolnummer :
M12-1-0162/8761

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 20 februari 2012 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120726-5&idxc_id=287786&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

In de nacht van 22 op 23 december 2006 knoopte verzoeker tijdens een vermaakuitstap in een herberg te ... een gesprek aan met een juffrouw achter de toog. Plots dook haar vriend op die dit niet kon verdragen.

Hij bracht slagen toe aan verzoeker.

De dader is gekend als veelpleger en heeft in die hoedanigheid meerdere slachtoffers gemaakt die een procedure bij de Commissie inleidden.

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 18 december 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werd onder meer de volgende tenlastelegging bewezen geacht in hoofde van de genaamde Kevin Z. (° 1982), en waarvoor deze veroordeeld werd tot 300 uren werkstraf:

"Te ... op 23.12.2006:

E. De eerste

Om de misdaad of het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,

Opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Wim, die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge had. "

Dit vonnis bekwam strafrechtelijk kracht van gewijsde (attest griffie).

Ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd bij eindvonnis dd. 19 februari 2009 van de rechtbank van eerste aanleg te ... Z. veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 1.003,74 meer de intresten en een RPV van euro 400.

- administratie en verplaatsingskosten euro 62,00

- medische kosten euro 111,74

- morele schade euro 150,00

- TWO moreel euro 400,00

- economische schade huishouden euro 280,00

Dit vonnis bekwam civielrechtelijk kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker was 100% werkonbekwaam van 23 december tot en met 7 januari 2007 (16 dagen) volgens attest 27/11/2008 van dr. A. V. .

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De veroordeelde werd toegelaten tot het systeem van collectieve schuldenregeling.

De aangestelde schuldbemiddelaar deelt op 16/02/2012 mee: " Betrokkene heeft geen inkomsten waaruit enige opsparing kan gedaan worden op heden zodat ook de door u bedoelde schadevergoeding van 1.003,74 EUR niet kan voldaan worden. Ik beschik over geen enkele reserve."

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 1.403,74, bestaande uit de hoofdsom en de RPV toegekend bij vonnis van 19/02/2009.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade:

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Economische schade huishouden' is niet opgenomen in deze limitatieve lijst en komt bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met deze door de wet uitgesloten schadepost, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 1.120.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 1.120.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 17 juli 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE