Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 juli 2012 (België)

Publicatie datum :
26-07-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120726-9
Rolnummer :
M12-1-0295/8835

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 23 maart 2012 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 33,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120726-9&idxc_id=287796&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Nota BP

"Concluante-burgerlijke partij (°1971) was oorspronkelijk tewerkgesteld bij Optiek V.... te .

In samenspraak met - en instigatie door - haar toenmalige partner, de actuele gedaagde, gaf zij haar baan op en nam zij vanaf 01 oktober 2005 de cafetaria-uitbating over in het Interbad te .... De zaak was in den beginne bloeiend.

In juni 2006 kwam het tot een breuk tussen concluante en gedaagde.

Gedaagde had immers een zwaar drankprobleem, met buien van zeer zwaar huiselijk geweld:

- zeer frequente ruzies waarbij gedaagde zelfs begon te slaan,

- ooit kneep gedaagde daarbij de keel van concluante dicht tot zij het bewustzijn verloor, of zij verschanste in de keuken en gedaagde de deur opentrapte om haar weer te slaan

- in juni, een andere keer, had een aangekocht klein hondje een vuilniszak opengetrokken, waardoor gedaagde zijn woede keerde tot de puppy; Toen concluante tussenkwam werd zij zelfs met haar hoofd tegen de muur geslagen (blauw oog en gehoorletsel)

Toen was de maat vol en kwam het in juni 2006 tot een definitieve breuk.

Na de breuk begon de belaging van concluante door gedaagde, gepaard met allerhande pesterijen en erger tegen de persoon van concluante :

- 2 x werden de ruiten van de slaapkamer van concluante 's nachts ingegooid t 1 x de voordeur

- op een nacht een kruis werd in haar tuin neergepoot (meegenomen door de politie)

- aangifte werd gedaan voor mislukte brandstichting van de wagen van concluante

- gedaagde maakte amok toen hij haar tegenkwam op een amicaal voetbalwedstrijdje (hij werd tot 4 x toe buitengezet uit het Schuttershof te ...), de volgende nacht werden ruiten ingegooid...

Van al deze feiten werd aangifte gedaan bij de politie.

Concluante was gedurende ruim 10 maanden het slachtoffer van stalking, zijnde van 01 juli 2006 tot 08 april 2007!

Al die tijd werd de burgerlijke partij geterroriseerd met honderden scabreuze telefoons, scheldpartijen en dreigtelefoons.

Deze gebeurden vooral 's avonds en hielden aan tot diep in de nacht.

De als belaging gekwalificeerde feiten bleven aanhouden.

Zelfs toen de vader van concluante een hartinfarct had gehad, bleven de SMS-berichten binnenstromen. Gezien de gezondheidstoestand van de vader van geïntimeerde, en het feit dat zij bovendien een zaak uit te baten had, kon zij haar telefoon niet afleggen en bleef appellant haar bestoken met zijn ranzige berichten.

Ten einde raad begon concluant hem telkens als ze weer 2 of 3 berichten had ontvangen, hem te beantwoorden door een bericht te sturen in de zin dat hij 'moest ophouden' .

De staker liet zich hierdoor niet imponeren en verstuurde aldus ruim 1700 à 1800 SMS' sen (waarop concluanten enkele honderden keren repliceerde, zonder dat het ophield, wel integendeel).

Het gestalk en pestgedrag had ook zijn gevolgen ten aanzien van het zoontje van concluante :

- 4 maal kwam de dokter tussen

- slaapt moeilijk, concentratiebeperking en angstgedrag zit in behandeling bij psycholoog

- schoolresultaten worden hierdoor negatief beïnvloed

Er zijn zelfs feiten gekend waarbij hij 's nachts in laveloze toestand 'monster kwam spelen' bij het raam van de kamer waar zijn zoontje sliep.

De zoon van concluante werd zelfs ge-sms't en via de computer bestookt door de zoon van gedaagde... "

II. Vervolging

Bij vonnis dd. 11 september 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te ... werden onder meer de volgende tenlasteleggingen bewezen geacht in hoofde van de genaamde Peter Z.

(° 1965), verstekdoend en waarvoor deze veroordeeld werd tot 6 maanden gevangenisstraf met uitstel van 3 jaar:

" A. Bij inbreuk op artikel 442 bis van het Strafwetboek, X. Martine, die daarvoor klacht neerlegt, belaagd te hebben terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon ernstig zou verstoren,

te ... op verschillende tijdstippen in de periode van 01 juli 2006 tot en met 08 april 2007;

B. [...]

C. Bij inbreuk op de artikelen 327 al. 1 en 331 van het Strafwetboek, onder een bevel of onder een voorwaarde, mondeling X. Martine te hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf is gesteld,

Te ... op 15 januari 2007;

D. Bij inbreuk op de artikelen 392, 398 al. 1 en 410 al. 2 van het Strafwetboek, opzettelijk verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan X. Martine, met de omstandigheid dat de schuldige het misdrijf pleegde tegen zijn echtgenote of de persoon met wie hij samenleeft of samengeleefd heeft en een duurzame en affectieve en seksuele relatie heeft of gehad heeft,

te ... op verschillende tijdstippen in de periode van 02 januari 2006 tot en met 30 juni 2006; "

Op burgerlijk vlak werd Z. bij zelfde vonnis veroordeeld tot betaling aan verzoekster een vergoeding van euro 2.500 voor morele schade meer de intresten en een RPV van euro 900.

Zowel het O.M. als Z. tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis.

Bij arrest dd. 24 maart 2009 van het Hof van Beroep te ... werd de tenlastelegging C niet meer weerhouden en werd de gevangenisstraf omgezet in 4 maanden. Op burgerrechtelijk gebied werd het bestreden vonnis bevestigd en diende Z. bijkomend een RPV van euro 650 aan verzoekster te betalen voor de procedure in hoger beroep.

Dit arrest bekwam kracht van gewijsde (attest griffie).

III. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

III-1. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder laat op 21/10/2009 weten dat uitvoering van het vonnis niet mogelijk is. De veroordeelde heeft twee geringe afkortingen van telkens euro 50 verricht. Hij heeft euro 45.000 schulden en er is loonbeslag gelegd. Zijn mobilair is totaal waardeloos voor nuttige inbeslagname.

III-2. Verzoekster verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

IV. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 2.765,66:

- morele schade euro 2.500,00

- procedurekosten (gestaafd) euro 265,66

Verzoekster vraagt om de afkortingen door de veroordeelde ad euro 100 toe te rekenen op de intresten.

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

Uit artikel 33, § 1 van de wet van 1 augustus 1985 blijkt dat het bedrag van de hulp naar billijkheid wordt bepaald. Volgens de voorbereidende werken is die beoordeling naar billijkheid zelfs het basisbeginsel van het stelsel (Parl.St., Senaat 1984-85 nr. 873/2/1°,8). Dit uitgangspunt verleent aan de Commissie een appreciatiebevoegdheid, zowel inzake de opportuniteit van de toekenning van een financiële hulp als inzake de bepaling van de omvang van het hulpbedrag.

Het voorgaande impliceert dat de Commissie voor bepaalde schadeposten andere tarieven kan (mag) hanteren dan die waarvan de correctionele rechter zich bedient. Hierdoor kan de door de Commissie toegekende hulp in meerdere of mindere mate afwijken van de in gemeenrecht toegewezen schadevergoeding. Zo baseert de Commissie zich onder meer bij het toekennen van een hulpbedrag voor de schadepost ‘morele schade' op haar rechtspraak in gelijkaardige dossiers.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven geschetst, meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op ex aequo et bono euro 1.500.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 1.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 juli 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE