Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 26 september 2012 (België)

Publicatie datum :
26-09-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120926-13
Rolnummer :
M11-5-0481/8168

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 6 mei 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120926-13&idxc_id=292320&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 17 augustus 2009 omstreeks 16 uur werd verzoekster in het postkantoor aan de D... te ... het slachtoffer van een gewapende overval. Verzoekster was daar als klant aanwezig.

In het PV van verhoor van verzoekster lezen we:

"Op het moment dat ik net wou vertrekken, kwamen er 2 manspersonen de post binnengelopen. Er werd geroepen dat het een overval was. Eén van de twee jongens is over de balie gesprongen. De andere jongen heeft mij bij mijn hoofd genomen met zijn hand en heeft mij in een hoek geduwd. Ik voelde dat de man iets ruws aan zijn handen had en ik vermoed dat de man dus drager was van handschoenen. Ik ben in de hoek blijven zitten en wat er nadien gebeurd is, ging zo snel dat ik niet meer juist kan zeggen wat er juist gebeurd is.

Ik vermoed dat de jongen die mij in de hoek duwde mee over de balie is gesprongen. Wat er achter de balie juist gebeurd is, weet ik niet. Ik kan alleen nog melden dat de 3 medewerkers op de grond moesten gaan liggen. De jongens waren even snel terug buiten. Ik heb slechts één vuurwapen gezien, maar weet niet meer wie van de 2 dit wapen vasthad. (...)."

II. Vervolging

Verzoekster legde op 17 augustus 2009 bij de Lokale Politie ... (...) klacht neer tegen onbekenden.

Het strafdossier werd op 17 juni 2010 door het parket van de procureur des Konings te ... geseponeerd wegens het onbekend blijven van de dader(s).

III. Gevolgen van de feiten

Daar waar verzoekster kort na de overval enkel kloeg over hoofdpijn, werden door Dr. H. P. op 26 augustus 2009 bij verzoekster volgende letsels vastgesteld:

- halspijn, uitstralend naar hoofd en schouder;

- dorsale pijn: rug - borstbeen;

- lage rugpijn, uitstralend naar beneden;

- mobiliteitsbeperking van hals in alle richtingen;

- schouderelevatie tot 90° door pijn en stijfte;

- mobiliteitsbeperking van de lage rug in alle richtingen door pijn en stijfte;

- verslechtering van bestaande cervicalgie en lumbalgie;

- slechter slapen, emotioneler, eetlustverlies, hoofdpijn.

Dr. Peeters schreef 9 beurten kinesitherapie voor.

Op vraag van de raadsman van verzoekster werd aan de Gerechtelijk-geneeskundige dienst (G.G.D.) de opdracht gegeven om verzoekster te onderwerpen aan een medisch onderzoek.

Luidens het verslag van de G.G.D., neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 19 september 2011, vertoont verzoekster diffuse arthrosis welke van degenatieve aard is en niet te wijten is aan de overval. Ze liep hierbij een contusio van de cervicale wervelzuil op, die een tijdelijke verergering van de vooraf bestaande toestand veroorzaakte.

De G.G.D. weerhoudt de volgende graden en periodes van tijdelijke invaliditeit:

25 % van 17.08.09 t.e.m. 31.08.09

15 % van 01.09.09 t.e.m. 30.09.09

10 % van 01.10.09 t.e.m. 31.10.09.

Er is consolidatie op 1 november 2009, zonder blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

Verzoekster behoeft ook geen verdere medische zorgen.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Verzoekster beschikt over een polis rechtsbijstand (LAR), maar de daarin opgenomen waarborg ‘onvermogen van derden' kan geen toepassing vinden aangezien er geen aansprakelijke derde is.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 743,27:

- medische kosten (opleg): euro 198,89

- administratie- en verplaatsingskosten: euro 62,00

- morele schade TAO: euro 283,75

25 % van 17.08.09 t.e.m. 31.08.09 : 15 d. x euro 6,25 = euro 93,75

15 % van 01.09.09 t.e.m. 30.09.09 : 30 d. x euro 3,75 = euro 112,50

10 % van 01.10.09 t.e.m. 31.10.09 : 31 d. x euro 2,50 = euro 77,50

- verlies economische waarde huishoudelijke arbeid: euro 198,63

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Verlies economische waarde huishoudelijke arbeid' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor de toekenning van een hulp.

De gevraagde hulp voor de overige schadeposten kan naar het oordeel van de Commissie integraal worden toegekend.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 544,64.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 26 september 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET