Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 27 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
27-02-2014
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140227-46
Rolnummer :
M13-5-0891

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 1 oktober 2013, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1,2° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20140227-46&idxc_id=297274&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 14 juni 2013 werd verzoeker te ... het slachtoffer van gewelddaden, gepleegd door de heer Sinani Z..

In het PV van verhoor van verzoeker staat het volgende te lezen:

"Heden sta ik u te woord naar aanleiding van de feiten van 14/06/2013 om 00:40 uur. Ik wens het volgende te verklaren. Ik ken Sammy (Sinani Z.) sedert een viertal maanden. Ik kwam in kennis met Sammy door mijn vriendin Myriam Y.. Ik vernam van Sammy dat die illegaal in het land was en problemen had om hier te blijven, Sammy had ook geen dak over zijn hoofd. Ik besliste Sammy in huis te nemen. Intussen hielp ik Sammy om zich in regel te stellen met zijn papieren. Dit ging echter één jaar duren. Gezien dat Sammy vriendelijk was en direct hulp nodig had besliste ik een adoptieprocedure te starten. Ik nam een advocaat onder de armen.

Inzake de feiten van 14/06/2013. Myriam had geen tram meer om naar huis te gaan. Ik zegde tegen Myriam dat ze bij mij wel mocht overnachten. Sammy (Sinani Z.) zat achter mij in de canapé. Myriam nam naast mij plaats in mijn bed. Ik lag met mijn rug in de richting van Sammy. Myriam en ik waren aan het spreken. Ineens voelde ik een pijn aan mijn rug. Welke pijn kan ik u niet beschrijven. Ik zette mij recht in mijn bed. Sammy stond links van mij. Ik zag hoe Sammy met een mes in zijn linkerhand een steekbeweging maakte in de richting van mijn keel. Ik verweerde mij met mijn linkerarm. Hierdoor liep ik verschillende verweerwonden op mijn linker hand op (pees linker pink doorgesneden). Het lemmet van de mes kwam uiteindelijk in mijn mond terecht (snijwonden op boven- en onderlip en tong). Sammy (Sinani Z.) stak nogmaals links in mijn maagstreek (klaplong) . Hierop stapte Sammy (Sinani Z.) achteruit en stak nogmaals met de mes in mijn linkerschouder. Sammy (Sinani Z.) riep nog iets. Sammy (Sinani Z.) rende naar buiten. Eens op straat zette Sammy (Sinani Z.) het op een lopen. Ik liep naar de deur en deed die op slot. Ik belde onmiddellijk naar de politie. Enkele minuten later stonden de politie en de ambulance ter plaatse. Ik werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis met wacht.

U vraagt mij naar de oorzaak voor de geweldpleging. Ik weet niet waarom Sammy mij zou aangevallen hebben. Ik deed niets mis.

Ik neem kennis van de beweringen van Sinani Z.. Ik heb hierop het volgende te verklaren. Ik heb Sinani op geen enkel moment beledigd. Ik heb ook zijn koran niet beschadigd. Die was reeds voor zijn intrekken gescheurd. Ik heb daar dus niets mee te maken.

Met mijn vriendin Myriam heb ik ook nog nooit een seksuele relatie gehad. Het betreft gewoon een goede vriendin. Op 14/06/2013 had ik ook met Myriam geen sex. Ik heb ook nooit aan Sinani gevraagd om naar ons te kijken. Ik weet niet alwaar Sinani zijn verhaal haalt.

Ten gevolge van de aanval heb ik volgende verwondingen:

• snijwonden op linkerbovenarm

• van mijn linkerhand is de pees van mijn pinkvinger doorgesneden

• links maagstreek verschillende snijwonden met klaplong tot gevolg

• boven- en onderlip en tong gehecht

• snijwonde op linker schouder.

Voor mij is het ook gissen naar de reden voor Sinani zijn daden. Ik had met hem geen ruzie, ik heb Sinani ook niet beledigd. Ik heb aan zijn goederen ook geen schade toegebracht.

lk ben zeker 14 dagen werkonbekwaam. Ik ben momenteel nog in het ziekenhuis opgenomen. Ik eis dat Sinani Z. mij vergoedt voor alle medische onkosten en blijvende letsels. Sinani Z. mag ook niet meer bij mij verblijven. Ik wil dat Sinani Z. gerechtelijk vervolgd wordt. De adoptieprocedure zal door mij gestaakt worden."

II. Vervolging

Verzoeker legde klacht neer bij de lokale politie te ....

De zaak is nog in onderzoek bij het parket te ... .

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker overgebracht naar de spoedgevallendienst van het AZ Sint-.... te ..., alwaar de volgende letsels werden vastgesteld:

- pneumothorax links, waarvoor thoraxdrain;

- steekwonden t.h.v. hand, rug, bovenarm links, pols links, tong, boven- en onderlip.

Verzoeker bleef gehospitaliseerd tot 25 juni 2013.

Blijkens de voorgelegde medische attesten was verzoeker arbeidsongeschikt van 14 juni 2013 tot en met 30 september 2013.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Luidens het verzoekschrift heeft verzoeker nog geen gelden ontvangen en kan hij geen aanspraak maken op enige tegemoetkoming.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 9.964,36:

- ziekenwagen euro 71,66

- ziekenhuiskosten euro 270,07

- apotheekkosten euro 606,03

- gezinszorg (schoonmaak) euro 122,36

- gezinszorg (maaltijdbezorging aan huis) euro 260,60

- inkomstenverlies euro 8.633,64

= verlies van 3 maanden zomerwerk in

de horeca aan de kust

VI. Opmerkingen

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp liggen vervat in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

Het verzoek tot toekenning van een noodhulp kan worden ingediend zodra de verzoeker klacht heeft ingediend of zich burgerlijke partij heeft gesteld.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

In de voorliggende zaak belopen de medische kosten euro 947,76: euro 71,66 voor ziekenwagen + euro 270,07 voor ziekenhuiskosten + euro 606,03 voor apotheekkosten. Verzoeker lichtte toe dat hij dit bedrag integraal heeft moeten betalen. Aangezien voor deze kosten, welke behoorlijk gestaafd worden d.m.v. stukken, de dringendheid wordt verondersteld (artikel 36, vierde lid), kan hiervoor zonder meer een noodhulp worden toegekend.

Daarnaast meent de Commissie in billijkheid eveneens een noodhulp te kunnen toekennen voor de gemaakte kosten in het kader van de gezinszorg (schoonmaak + maaltijdbezorging).

Verzoeker vraagt tot slot nog om de toekenning van een noodhulp ter dekking van het inkomstenverlies. Wat dit punt betreft moet worden aangestipt dat deze schadepost volgens vaste rechtspraak van de Commissie niet voor de toekenning van een noodhulp in aanmerking komt. Die post kan wel gevraagd worden in het kader van een aanvraag tot het bekomen van een hoofdhulp.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals hierboven uiteengezet, kan aan verzoeker een noodhulp worden toegekend van euro 1.330,72.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een noodhulp toe van euro 1.330,72.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 27 februari 2014.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET