Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 29 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
29-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120329-12
Rolnummer :
M12-10017/8681

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 6 januari 2012, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een noodhulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 30,§3 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 36 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120329-12&idxc_id=280078&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

PV van verhoor dd. 30/10/2011

" Deze avond was ik op vermaakuitstap in The p. te ... .

Op een gegeven ogenblik was ik in de toiletten, ik was er alleen.

Ik was aan het urineren en een jongeman, naast mij, vroeg me wat er scheelde.

Voor ik het goed en wel besefte kreeg ik een slag in mijn gezicht. Vervolgens heb ik mij gebukt en het volgende dat ik mij herinner is dat er 2 of 3 personen mij aan het slaan waren.

Ik heb kunnen weglopen uit de toiletten en ik heb mij begeven naar mijn broer, die zich in de dancing bevond Mijn broer betreft X. Bart. Ik vertelde hem wat er gebeurd was en ik vroeg zijn hulp daar hij politieinspecteur is. Mijn broer is naar de security geweest en vervolgens heb ik samen met mijn broer en de security de verdachten aangeduid

Toen jullie diensten aankwamen stonden mijn broer en ik jullie buiten op te wachten.

Mijn broer is mee binnen geweest met jullie diensten en heeft beide verdachten kunnen aanduiden.

Beide verdachten werden in jullie dienstvoertuig geplaatst.

Ik ben er 100% zeker van dat zij mij geslaan hebben.

Ikzelf heb niet geslaan, noch mijn broer.

Op aanraden van jullie diensten ben ik naar spoed gegaan. Ik heb een medisch attest gekregen, ik bezorg u dit. Op het medisch attest staat dat ik een neus fractuur heb en enkele gebroken tanden. "

II. Vervolging

Verzoeker legde op datum der feiten klacht neer tegen onbekenden en legde een verklaring af tot het verkrijgen van het de hoedanigheid van benadeeld persoon.

De zaak is nog in onderzoek.

III. Gevolgen van de feiten

Attest dr. W. T. dd. 31/10/2011

"Klachten en vaststellingen :

- pijn neus, naar verluidt reeds RX spoed St R. te ... fractuur

- pijn en zwelling thv linker maxillairstreek, vermoedelijk kneuzing, tevens hematoom

patient klaagt van erge pijn ter plaatse bij het vooroverbuigen

- letsels glazuurlaag van boventanden

- pijn nekwervelzuil, bewegingen mogelijk doch gevoelig

- pijn achterhoofd, vermoedelijk kneuzing

- pijn ribbenrooster links onder/lateraal, vermoedelijk kneuzing

-

Deze opsomming is niet beperkend.

Volgens de verklaring van slachtoffer werden deze letsels veroorzaakt door slagen op 29.10.2011. "

Attest tandarts M. L. dd. 23/12/2011

BESTEK: Vervaardigen van 3 kronen op de rechtercentrale, linker centrale en linker laterale snijtand voor de som van euro 1.800.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De familiale polis van verzoeker voorziet in een tussenkomst inzake de advocaat- en gerechtskosten maar niet inzake de medische uitgaven.

V. Begroting van de gevraagde noodhulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een noodhulp van euro 3.000, begroot als volgt:

- tandartskosten euro 1.800

- persoonlijke opleg andere medische kosten euro 150

- verlies van werk door ongeval (inkomstenverlies) euro 1.000

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De voorwaarden tot toekenning van een noodhulp worden opgesomd in artikel 36 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen:

"Onverminderd de toepassing van de artikelen 31 tot 33, § 1, kan de commissie een noodhulp toekennen wanneer elke vertraging bij de toekenning van de hulp de verzoeker een ernstig nadeel kan berokkenen, gelet op zijn financiële situatie.

De noodhulp wordt per schadegeval en per verzoeker toegekend voor schade boven 500 euro en is beperkt tot een bedrag van 15 000 euro.

De noodhulp kan aangevraagd worden zodra de ontploffing of de reddingsdaad zich hebben voorgedaan en, voor de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, vanaf de burgerlijke partijstelling of de indiening van een klacht.

Wanneer het gaat om de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°, is de dringendheid altijd verondersteld. Artikel 33, § 1, is niet van toepassing wanneer de commissie zich uitspreekt over het verzoek tot tenlasteneming van deze kosten. Het reële bedrag van de kosten wordt door de commissie in aanmerking genomen, zonder toepassing van de beperking die bepaald wordt in het tweede lid."

Luidens de eerste alinea van het hierboven geciteerd artikel 36 kan de Commissie aan het slachtoffer een noodhulp toekennen indien het in financiële moeilijkheden verkeert. Een uitzondering op deze voorwaarde wordt gemaakt voor de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten (zie het laatste lid van artikel 36: "de kosten bedoeld in artikel 32, § 1, 2°"): voor deze kosten wordt de dringendheid verondersteld.

Verzoeker legt naar behoren overtuigingsstukken neer ter staving van de medische en prothesekosten (euro 150 + euro 1.800). Hiervoor kan zonder meer een noodhulp worden toegekend.

Terzake het beweerde inkomstenverlies van euro 1.000 ligt onder meer een attest van Euro & Design Center voor, stellende dat verzoeker er gewerkt heeft in de periodes 2 tot en met 16 december 2011 en 19 tot en met 20 december 2011. De feiten dateren evenwel van 30 oktober 2011.

Het contract van verzoeker bij wasserij-droogkuis Sint-M. liep ten einde op 28 oktober 2011. Hij stelt dat hij ingevolge de opgelopen verwondingen niet in staat was om zich naar een sollicitatiegesprek bij de firma B. te begeven op 2 oktober 2011 (vermoedelijk wordt 2 november 2011 bedoeld). Verzoeker wijt het zonder gevolg blijven van zijn andere sollicitaties in de daarop volgende maand aan de opgelopen letsels die uiterlijk erg opvielen: gebroken neus, gebroken tanden en blauw oog.

Nu het geenszins vaststaat dat de sollicitaties voor verzoeker succes zouden hebben opgeleverd ingeval hij hád kunnen solliciteren zonder de zichtbare aanwezigheid van de opgelopen letsels (althans zeker niet binnen de sector waar hij werk zocht), komt de gevorderde noodhulp wegens inkomensverlies in feite neer op een hypothetische schadepost waarvoor de Commissie geen hulp verleent. Zie ook de indicatieve tabel van het Nationaal verbond van magistraten eerste aanleg en het Koninklijk verbond van vrede- en politierechters, versie 2008, p. 6: "Het inkomensverlies moet steeds in concreto worden bewezen. "

Overeenkomstig artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet houdt de voorzitter van de kamer als enig lid zitting inzake verzoeken om noodhulp.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een noodhulp toe van euro 1.950.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 29 maart 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE