Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 3 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
03-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120203-15
Rolnummer :
M11-5-0313/8081

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 maart 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad..
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120203-15&idxc_id=272031&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 14 juli 2009 was Amber Y. (° 1995), de dochter van mevrouw X., aan het babysitten bij het gezin A. te .... Rond de middag werd aangebeld door een vreemde man (later geïdentificeerd als Mohamed .). Deze raakte met een smoes binnen in het appartement. Amber Y. werd door de man ongevraagd en ongewild getongzoend en betast.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 11 december 2009 werd de heer Mohamed Z., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging), bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 1.000 meer intresten aan verzoekster q.q. Amber Y..

Na verzet te hebben ingesteld tegen voornoemd vonnis, werd de beklaagde bij vonnis d.d. 2 april 2010 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden (met uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar). De burgerlijke veroordeling van euro 1.000 bleef gehandhaafd.

Tegen alle beschikkingen van dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de beklaagde, alsook door het Openbaar Ministerie tegen hem (enkel tegen de strafrechtelijke beschikkingen).

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 15 september 2010 werd het bestreden vonnis integraal bevestigd. De heer Z. gaf andermaal verstek.

III. Gevolgen van de feiten voor Amber Y.

Amber volgde geen psychiatrische of andere begeleiding.

Ter zitting van de Commissie d.d. 17 januari 2012 deelde de raadsman mee dat Amber Y. nog steeds psychisch leed ondervindt van de op haar gepleegde zedenfeiten.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Het sub II vermeld arrest werd bij deurwaardersexploot d.d. 17 december 2010 betekend aan het parket van de procureur des Konings te ..., gelet op het voorstel voor ambtelijke schrapping van de heer Z. sedert 5 oktober 2010.

Verzoekster beschikt over een verzekering rechtsbijstand (Dexia), maar de daarin opgenomen waarborg ‘onvermogen van derden' is slechts van toepassing indien het gaat om een onopzettelijke daad (artikel 39.5 van de polis).

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt namens Amber Y. om de toekenning van een hulp van euro 1.000, conform de morele schadevergoeding die haar bij vonnis / arrest werd toegekend. Voor het Hof van Beroep vorderde verzoekster een bedrag van euro 2.500.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Bij de beoordeling van het voorliggend hulpverzoek houdt de Commissie rekening met:

- de aard en de ernst van de feiten (gekwalificeerd als aanranding van eerbaarheid met geweld of bedreiging);

- de gevolgen voor Amber Y., zoals nader toegelicht ter zitting;

- de gebruikelijke tarieven, door de Commissie gehanteerd in analoge dossiers inzake seksueel misbruik van minderjarigen.

Gelet op die omstandigheden meent de Commissie dat de gevraagde hulp van euro 1.000 zonder meer kan worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek van mevrouw Sigrid X. qualitate qua Amber Y. ontvankelijk en kent het kind een hulp toe van euro 1.000.

Zegt dat die som zal geplaatst worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat hoofdsom en intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan ldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 3 februari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET