Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 3 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
03-02-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120203-16
Rolnummer :
M11-5-0465/8156

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 7 april 2011, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120203-16&idxc_id=272421&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 31 juli 2005 werden Sabri X. (° ../../2003) en Sirine X. (° ../../2004), de kinderen van verzoekster, thuis te ... zwaar mishandeld door de heer Yvo Z. (° 1964). Deze laatste was de klusjesman van het appartement waar verzoekster woonde; hij had zich vrijwillig aangeboden om op de kinderen van verzoekster te passen.

In het vonnis van de Correctionele rechtbank te .... d.d. 26 februari 2008 lezen we:

"Beklaagde beschrijft het verdere verloop van de dag met de kinderen: hij heeft hen te slapen gelegd, hen weer uit hun bedje gehaald, eten gegeven, in bad gezet, eten gegeven, enz... De hele dag verliep probleemloos, en tussen 19.00 en 20.00 uur legde hij de kinderen te slapen.

Wanneer beklaagde wat later iets hoorde, zag hij dat Sabri in het kinderbedje van Sirine was gekropen. Wanneer Sabri beklaagde opmerkte, wilde hij weer uit bedje klimmen, maar viel daarbij met zijn hoofd tegen de spant van het andere bed. Hij begon hard te wenen, en bloedde aan de onderlip. Beklaagde wist het bloeden te stelpen met een koud washandje, waarna hij het kind weer te slapen legde. Als hij wat later ging kijken, bleek Sabri overgegeven te hebben. Na een nieuwe wasbeurt werd Sabri weer in bed gelegd.

Vanaf dat ogenblik liep het echter helemaal mis: Sirine werd wakker, waarop beklaagde haar over het hele lichaam en in het aangezicht heeft geslagen terwijl ze in haar bed lag. Beklaagde stelt "mijn stoppen sloegen door". Sabri wilde niet slapen. Hij nam hem op, schudde hem dooreen, en heeft hem daarna in de hoek van de kamer geworpen waar hij tussen muur en kleerkast terecht kwam. Toen hij viel sloegen zijn beide benen onder zijn bovenlichaam. In de hoek waar hij lag heeft hij nog een paar rake klappen in het aangezicht gekregen, en een trap tegen zijn achterwerk. Beklaagde legde hem daarna weer in bed."

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 26 februari 2008 werd de heer Yvo Z., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan Sabri en Sirine X.) veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar (met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar) en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een provisie van euro 1 aan verzoekster.

In de zaak ter afhandeling van de burgerlijke belangen werd de heer Z. bij vonnis d.d. 7 januari 2009 veroordeeld tot betaling van de som van euro 3.769,16 meer intresten aan verzoekster. Dit bedrag is als volgt samengesteld: euro 3.007,16 voor ziekenhuiskosten; euro 400 voor inkomstenverlies; euro 112 voor verplaatsings- en administratiekosten; euro 250 voor morele schade.

III. Gevolgen van de feiten

Als gevolg van de feiten was verzoekster herhaaldelijk langdurig arbeidsongeschikt (in totaal vier maanden) en diende ze haar voltijds regime enkele keren naar een halftijdse betrekking om te schakelen.

Neuroloog Dr. S. stelde dat verzoekster "alle kenmerken van invaliderende angststoornis met GAD (gegeneraliseerde angststoornis), aanleiding gevend tot een brede waaier aan psychosomatische klachten" vertoont. Voorts stelde hij dat er een "trend is tot verdere draagkrachtinkrimping t.g.v. GAD, in combinatie met dysforie en anhedonie. Dreiging bestaat tot ontwikkeling van een majeure depressie."

In een verduidelijkende nota bij het verzoekschrift staat te lezen dat verzoekster inderdaad in een zware depressie terechtkwam, waardoor ze een hele tijd medicatie moest nemen.

Op 4 mei 2008 werd het contract met haar toenmalige werkgever (Eurostar) beëindigd. Momenteel werkt verzoekster als onthaalmoeder (Kind & Gezin).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Uit de overgemaakte dossierstukken blijkt dat de kansen op verhaal t.o.v. de veroordeelde dader nagenoeg onbestaande zijn.

In een persoonlijk ondertekende verklaring d.d. 8 april 2011 bevestigt verzoekster dat zij niet beschikt over een familiale verzekering noch rechtsbijstandsverzekering.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster begroot de geleden schade op euro 7.007,16:

- ziekenhuiskosten ten behoeve van Sabri en Sirine: euro 3.007,16 (cf. vonnis d.d. 07.01.09)

- morele schade: euro 4.000,00

- 120 d. arbeidsongeschikt x euro 25/dag: euro 3.000

- angstgevoel: euro 1.000

Luidens het verzoekschrift gedraagt verzoekster zich naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het gevraagde hulpbedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals zij blijken uit de neergelegde stukken alsook uit de mondelinge toelichting verstrekt ter zitting van 17 januari 2012, meent de Commissie dat de gevraagde hulp kan worden toegekend.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 7.007.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 3 februari 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET