Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 3 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
03-10-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121003-7
Rolnummer :
M60614/4840

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 16 juni 2006, waarbij verzoekster namens Nicky X. om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp, voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121003-7&idxc_id=292602&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 19 augustus 2005 werd Nicky X. (° ../../1999), de zoon van verzoekster, seksueel misbruikt door de heer Z., een vriend des huizes die op het kind aan het babysitten was.

Bij haar thuiskomst bemerkte verzoekster dat zowel de heer Z. als Nicky met open broek zaten en dat het penisje van Nicky in erectie stond. Z. vertelde aan verzoekster dat hij het kind het litteken van een appendix operatie wilde tonen en dat zij er niets verkeerds van mocht denken.

Toen verzoekster haar zoontje nadien ondervroeg over de feiten, vertelde die dat hij van Z. zijn broek moest uitdoen en dat hij met de "flieter" van Z. moest spelen door een op- en neergaande beweging. Het zou niet de eerste keer zijn dat dit gebeurde. Tijdens een audiovisueel verhoor bevestigde Nicky wat hij eerder aan zijn moeder had verteld.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 29 maart 2006 werd de heer Z. wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging) veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar (deels met uitstel van tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar).

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een provisioneel bedrag van euro 1.000 meer intresten aan verzoekster q.q. Nicky X.. Tevens werd Dr. C. D. als deskundige aangesteld, met als opdracht het minderjarig slachtoffer te onderzoeken.

Blijkens een attest van de griffie bekwam dit vonnis kracht van gewijsde.

III. Gevolgen van de feiten

In het deskundig verslag van Dr. C. D. d.d. 2 december 2006 lezen we het volgende:

"Betrokkene vertoont meerdere signalen van getraumatiseerd zijn op seksueel vlak. Zo is er het repetitief, te frequent spelen met de genitalia. Daarnaast is er een verhoogd agressiepotentieel dat aanleiding geeft tot wreedheid ten overstaan van dieren en onder meer brandstichting. Dit alles wijst op een ernstige posttraumatische stress stoornis, waarbij de ondergane angsten en agressie afgereageerd worden naar zijn omwereld toe. Betrokkene diende ook het eerste jaar lager onderwijs over te doen, hetgeen kan toegeschreven worden aan het ondergane seksuele misbruik. Hij verwoordt in deze periode concentratieproblemen omdat hij zat te piekeren over de feiten, alsook over het overlijden van de stiefgrootouders. Dit laatste is evenwel een gebeurtenis waarmee de meeste kinderen wel om kunnen na verloop van tijd en zonder dat dit tot het niet slagen op school leidt. Bij onderzochte zijn er geen aanwijzingen dat hij op grond van een rouwproces over stiefgrootouders niet zou geslaagd zijn op schools vlak. De gedragsproblemen stellen zich inderdaad ook in deze periode.

Het misbruik is als matig tot ernstig te aanzien. Er is tot heden minimaal een verlies van één schooljaar toe te schrijven aan de feiten in kwestie. De verdere evolutie op het vlak van verminderde schoolprestaties kan pas na enkele jaren geëvalueerd worden. Daarnaast zijn er nog een reeks symptomen inzake angst en gedrag, dewelke een belangrijke invloed kunnen hebben op de persoonlijkheidsontwikkeling. Het is gezien de zeer jonge leeftijd van betrokkene onmogelijk om nu reeds uitspraken te doen over eventuele blijvende letsels op dit vlak. Een herevaluatie na de puberteit (15 à 18 jaar) is hiervoor noodzakelijk. Een tijdelijke invaliditeit vanaf de feiten tot heden van 10 % is zeker te weerhouden."

Ter zitting van de Commissie d.d. 29 augustus 2012 deelde verzoekster mee dat er zich een positieve evolutie aftekent en dat Nicky voorlopig geen nood heeft aan therapie.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

* De kansen op verhaal tegenover de heer Z. zijn nagenoeg onbestaande.

Uit een brief van het OCMW te ... d.d. 15 mei 2006 blijkt het volgende:

- het gezin van de heer Z. wordt door het OCMW begeleid op het vlak van budgettering en bemiddeling. Sedert begin april 2006 voert het OCMW ook het beheer over zijn inkomsten;

- dhr. Z. heeft een gehandicapte meerderjarige zoon en een werkloze dochter van 22 jaar;

- de heer Z. zelf beschikt over een bescheiden inkomen (invaliditeitsuitkering en kinderbijslag). Er zijn zeer zware vaste kosten en een omvangrijke schuldenlast;

- in die omstandigheden is het voor de heer Z. onmogelijk om verzoekster te vergoeden.

* Verzoekster verklaart dat zij ten tijde van de feiten niet beschikte over een familiale polis. Ook thans is dat niet het geval.

V. Begroting van de gevraagde hulp

In het initieel verzoekschrift werd om de toekenning gevraagd van een hulp van euro 5.285:

- tijdelijke invaliditeit: euro 1.160,00

10 % van 19.08.05 t.e.m. 02.12.06: 464 d. x euro 2,50

- verlies schooljaar: euro 4.125,00

- materieel: euro 375,00

- moreel: euro 3.750,00

Ter zitting d.d. 29 augustus 2012 verklaarde verzoekster zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het gevraagde hulpbedrag.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Bij de beoordeling van het voorliggend hulpverzoek houdt de Commissie rekening met:

- de aard en de ernst van de gepleegde feiten, gekwalificeerd als ‘aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging';

- de zeer jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de omstandigheid dat de feiten gepleegd werden door een vertrouwenspersoon (vriend des huizes);

- de ernstige gevolgen voor Nicky, zoals beschreven in het deskundig verslag van Dr. D. (geciteerd onder punt III) en zoals nader toegelicht ter zitting;

- de door de Commissie gehanteerde tarieven in analoge dossiers inzake seksueel misbruik van minderjarigen.

Gelet op die factoren meent de Commissie in billijkheid een hulp te kunnen toekennen van euro 12.500 voor de morele schade en het verlies van een schooljaar.

De Commissie wenst hierbij te benadrukken dat dit hulpbedrag niet alleen de reeds geleden schade, maar ook de toekomstige schade in hoofde van Nicky behelst. Niettegenstaande ter zitting werd meegedeeld dat Nicky op de goede weg is en momenteel geen nood heeft aan therapie, toch mag er naar het oordeel van de Commissie redelijkerwijs van uitgegaan worden dat Nicky in de toekomst zeker nog een behoefte aan therapie zal ervaren.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek van mevrouw Y. qualitate qua Nicky X. ontvankelijk en kent het kind een hulp toe van euro 12.500.

Zegt dat die som zal geplaatst worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat hoofdsom en intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan zijn meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens bijzondere toelating van de bevoegde rechter.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 3 oktober 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE L. VULSTEKE