Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 4 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
04-06-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120604-10
Rolnummer :
M11-5-01482/8169

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 9 mei 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120604-10&idxc_id=283137&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 27 april 2007 zat verzoeker op een parking te ... in zijn wagen te wachten op zijn vriendin. Op zeker ogenblik kwam de heer Hazziz Z. naar hem en zei dat hij op ‘zijn' territorium stond en dat hij binnen de 10 minuten moest vertrekken. Z. kwam wat later terug en gaf verzoeker door het openstaand raam van de wagen enkele vuistslagen in het aangezicht. Verzoeker stapte uit om zijn gsm te zoeken, maar zag het toestel niet liggen door het bloed in zijn gezicht. Z. gaf verzoeker nog enkele slagen, waarna hij wegvluchtte.

De heer Z. had een hele reeks voorgaande feiten op zijn kerfstok, ook ten aanzien van verzoeker.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 24 december 2009 werd de heer Hazziz Z., zich bevindend in staat van wettelijke herhaling, wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten, bij verstek veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 15 maanden en tot een geldboete van euro 550.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een bedrag van euro 3.500 meer intresten aan verzoeker.

Tegen voormeld vonnis werd verzet aangetekend door de beklaagde, waarna hij bij vonnis d.d. 11 maart 2010 werd veroordeeld tot een werkstraf van 200 uren. De burgerlijke veroordeling bleef gehandhaafd.

III. Gevolgen van de feiten

Na de feiten werd verzoeker overgebracht naar de spoedafdeling van de Sint-Jozefkliniek te .... Aldaar werden meerdere breuken (os nasalis, neusseptum, jukbeen,...) en snijwonden in het aangezicht vastgesteld.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Luidens het verzoekschrift ontving verzoeker nog geen enkele vergoeding in dekking van de geleden schade. Hij beschikt niet over een private verzekering.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 3.500, overeenstemmend met de schadevergoeding die hem bij vonnis d.d. 24 december 2009 werd toegekend.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Uit de geloofwaardige mondelinge toelichting, door verzoeker verstrekt ter zitting van de Commissie d.d. 6 maart 2012, is gebleken dat verzoeker reeds vóór de sub I vermelde feiten meermaals het slachtoffer is geworden van geweldplegingen vanwege de heer Z.. Deze laatste kan gecatalogeerd worden als een onverbeterlijke geweldenaar.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, waaronder de aard en de ernst van de feiten en de gevolgen ervan voor verzoeker, meent de Commissie dat de toekenning van het gevraagde hulpbedrag van euro 3.500 zonder meer gerechtvaardigd is.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 3.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 4 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET