Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 4 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
04-10-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121004-9
Rolnummer :
M10-1-0357/7301

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 24 maart 2010 waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 33,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20121004-9&idxc_id=292694&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Verzoekster geeft haar relaas van de feiten als volgt weer:

" Ik was in 2007 vrijwillige medewerker bij het M. festival te .... Dit is een muziekfestival dat de nadruk legt op de Marokkaanse cultuur. Toen het festival gedaan was, ging ik ter afsluiting iets drinken in dancing Velvetlounge. Dat was 's nachts, rond een uur of 2.30u. Ik

praatte met een man. De man was geïnteresseerd in meer, ikzelf niet. Dus vertrok ik naar huis.

Maar toen ik naar buiten ging om naar huis te gaan, achtervolgde diezelfde man mij. Ik voelde me onveilig en ging een café, Entrepot, binnen. Daar bestelde ik een drankje en ik ging naar het toilet.

Maar de man achtervolgde me en greep me vast. Blijkbaar heeft hij in de discotheek iets in mijn drinken gedaan, want de mensen van het café dachten dat ik dronken was, terwijl ik niet veel genuttigd had. De man heeft in het toilet geprobeerd om me te verkrachten. Hij heeft mijn broek proberen uitdoen, maar ik ben beginnen roepen en tieren. Ik liep terug naar buiten, maar de man

nam me vast aan mijn arm.

Van wat nadien is gebeurd, weet ik eigenlijk niets. Ik ben in elkaar geslagen, maar meer herinner

ik me niet. De man heeft me over de parking gesleurd, richting Schelde. Wou hij mij dumpen in het water? Een voorbijganger heeft uiteindelijk de hulpdiensten gebeld. µ

Ik ben naar de spoed van het St. V...ziekenhuis gebracht. Daar dacht men ook dat ik dronken was. Vermoedelijk heeft de man Rohipnol in mijn glas gedaan.

Mijn tanden waren ernstig toegetakeld. Ze werden gespalkt, ik kreeg een voorlopige prothese, maar dit hielp niet. Er zijn nog meer ingrepen nodig om de schade te beperken, vermoedelijk kronen of implantaten (VMK-brug). Momenteel begint deze ingreep meer en meer te dringen, aangezien er nu stukken beginnen loskomen en afbrokkelen. De tandarts heeft een bestek opgemaakt. De kostprijs (meer dan 3.000 euro ) kan ik financieel echter niet dragen. De kosten van het ziekenhuis heb ik momenteel afbetaald, maar gezien de hoogte ervan was hiervoor budgetbeheer nodig.

Men heeft de dader van de feiten nooit gevonden. Het PV is geseponeerd wegens onbekende dader (informatie bekomen van de dienst slachtofferonthaal te ..., telnr. 03/257.90.63)

Ik heb het emotioneel zeer zwaar. Ik heb enorm veel angst en ik vrees dat ik deze angsten overdraag op mijn dochter als ik er niets mee doe. Ik ben veel onzekerder geworden en voel me ongelukkig. De psychische impact van de feiten is enorm zwaar. In het begin ben ik in begeleiding geweest bij Martine T. van CGGZ A. . Deze begeleiding is stopgezet, maar ik had echt meer hulp nodig. Nu ben ik in psychiatrische dagbehandeling bij De A... te ..., een afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis St. N... . "

Uit het strafdossier blijkt dat een Nederlandse toerist getuige was van de slagen die verzoekster toegediend werden door een onbekende man.

Op datum der feiten stelde een verbalisant vast: " De man heeft bij de dame een tand stuk geslagen. Ze bloedt eveneens aan haar onderlip. "

II. Vervolging

Verzoekster legde op datum der feiten klacht neer tegen onbekenden.

Op 29 juni 2007 seponeerde de procureur des Konings te ... het strafdossier omwille van "dader onbekend ".

III. Gevolgen van de feiten

Verzoekster werd op 17 juni 2010 onderzocht door de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst (GGD). Het op 15 april 2011 neergelegd deskundigenverslag bevat de volgende inhoud (integraal weergegeven):

ANAMNESE:

26.03.2007: naar toilet gegaan.

Men heeft haar achtervolgd. -> toen was ze chaotisch in hoofd geworden.

Simkaart was gestolen - denkt dat men iets in haar drank gedaan had.

Ze is naar huis gegaan.

Werd aan arm gesleurd-werd geslagen en kreeg vuistslagen.

Ze is kunnen gaan lopen. Dan weet ze het niet meer.

Betrokkene is opgenomen in Sint- V...ziekenhuis: 1 week in ziekenhuis.

Ze heeft tandletsels opgelopen en is bij stomatoloog gegaan.

Op ogenblik van de feiten was zij ten laste van de ziekenkas wegens blokkage in nek en schouders. Ze was gezinswetenschappen aan het studeren.

Is sinds 1994 cursussen aan het volgen als opvoedster.

Nadien 2 jaar gezinswetenschappen gevolgd.

Ze heeft nadien deeltijds gewerkt in paleis voor jeugdactivlteiten.

In 2006 ontslag.

Ze heeft dan terug studie aangevat -> dan is de blokkage ontstaan in november 2006.

In maart 2007 feiten -> studies niet hernomen.

Ze moet nu de studies volledig opnieuw beginnen.

Betrokkene is bij traumaverwerking gegaan en bij A. te ... sinds december 2006 voor de

verwerking. Ze is nu in psychiatrische behandeling.

Ze werd naar stomatoloog gestuurd om tanden te spalken.

(bovenste tanden zijn kapot door ongeval met vluchtmisdrijf; onderste tanden kapot door deze feiten). Behandeling bij A. is nog lopende -> Ze heeft veel angsten en chaos.

Heeft sociale contacten verwaarloosd.

Ze heeft 2 sloten op deur.

SUBJECTIEVE VERSCHIJNSELEN:

tanden: ze kan niet doorbijten op broodjes

tanden zijn bruin verkleurd

angst - heeft heel veel angst en projecteert angst ook op de dochter

OBJECTIEF ONDERZOEK EN CONCLUSIES VAN DE SPECIALISTENONDERZOEKEN:

Rechtshandig

Gewicht: 52 kg Gestalte: 163 cm

Tand 3.1 3.2.

} bruin verkleurd en los

4.1 4.2

GERECHTELIJK-GENEESKUNDIGE BESPREKING:

Betrokkene verklaart op 26.03.2007 slachtoffer te zijn geweest van feiten van geweld.

Zij was op ogenblik van de feiten ten laste van het ziekenfonds.

Betrokkene zou door de feiten tandletsels hebben (fotokopie van een foto dd. 16.06.2010 wordt voorgelegd).

Behandeling dient nog te gebeuren.

Betrokkene meldt een reeks psychische klachten maar er is ook een belangrijke psychische voorgeschiedenis (zie document met vermelding "eerdere depressies").

Ondanks de op expertise gemaakte afspraak en brief worden er tot op heden geen medische documenten voorgelegd.

In die omstandigheden kan er niet worden overgegaan tot een zinvolle evaluatie van de toestand.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De dader kon niet worden geïdentificeerd.

IV-2. Verzoekster verklaart op eer op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Opmerkingen

Verzoekster vraagt om de toekenning van een hulp van euro 20.255,28:

- ziekenhuiskosten euro 750,72

- tandartskosten euro 14.384,56

- psychotherapie euro 120,00

- morele schade euro 5.000,00

Ter zitting van 10 september 2012 legt verzoekster medische stukken neer nopens een handblessure die volgens haar in rechtstreeks causaal verband staat met de voorgebrachte feiten en dewelke bijkomende kosten genereert.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De medische kosten t.b.v. euro 750,72 en de psychotherapeutische kosten t.b.v. euro 120, zoals begroot op 5 juni 2012, zijn bewezen.

Wat de handblessure betreft, waarvan verzoekster op zitting van 10 september 2012 melding doet (thans reeds 5 jaar na de feiten) en waarbij wordt vastgesteld dat zij in 2010 naliet om daarvan de GGD in kennis te brengen, wordt enig causaal verband met de feiten niet op objectieve wijze aangetoond.

Aangezien, zoals tevens uit het GGD-verslag blijkt, de bovenste tanden schade opliepen als gevolg van andere feiten (vluchtmisdrijf), kunnen enkel de tandartskosten voor de onderkaak

( euro 3.090) in aanmerking worden genomen. De GGD merkt overigens op dat de voorgelegde kopie van een foto dateert van 16 juni 2010.

Wat de morele schadecomponent betreft, wordt opgemerkt dat uit artikel 33, § 1 van de wet van 1 augustus 1985 blijkt dat het bedrag van de hulp naar billijkheid wordt bepaald. Volgens de voorbereidende werken is die beoordeling naar billijkheid zelfs het basisbeginsel van het stelsel (Parl.St., Senaat 1984-85 nr. 873/2/1°,8). Dit uitgangspunt verleent aan de Commissie een appreciatiebevoegdheid, zowel inzake de opportuniteit van de toekenning van een financiële hulp als inzake de bepaling van de omvang van het hulpbedrag.

Rekening houdend met:

- de aard en de ernst van de feiten;

- het gebrek aan medewerking, met name dat verzoekster niet inging op vraag van de GGD om medische documenten voor te leggen waardoor "niet kan worden overgegaan tot een zinvolle evaluatie van de toestand" (GGD-verslag p. 4 in fine);

- de reeds voorafbestaande toestand waaruit bepaalde letsels resulteren dewelke geen causaal verband vertonen met de feiten van 26 maart 2007;

- de psychische weerslag van de feiten op verzoekster,

meent de Commissie aan verzoekster in billijkheid een globale hulp te kunnen toekennen begroot op

ex aequo et bono euro 5.000.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 5.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 4 oktober 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE