Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 5 juni 2012 (België)

Publicatie datum :
05-06-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120605-15
Rolnummer :
M11-5-0556/8190

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 26 mei 2011, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120605-15&idxc_id=283141&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 21 augustus 2009 omstreeks 23.15 uur hoorde verzoeker een hels lawaai voor zijn woning in de ...straat te ... . Toen hij vanuit de deuropening ging kijken wat er gaande was, was hij getuige van een discussie tussen een groep jongeren. Toen één van de jongeren verzoeker opmerkte, reageerde hij agressief. Verzoeker kreeg van twee jongeren een vuistslag in het aangezicht. Drie jongeren kwamen de woning van verzoeker binnen terwijl ze hem sloegen. Ze grabbelden zijn portefeuille en gsm mee.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 11 mei 2010 werden Jens T., Wesley P. en Kenny D., wegens het plegen van de sub I vermelde feiten (diefstal gepleegd d.m.v. geweld of bedreiging), veroordeeld tot diverse gevangenisstraffen.

Op burgerlijk gebied werden zij solidair veroordeeld tot betaling van de som van euro 3.061,77 meer intresten aan verzoeker ten titel van materiële en morele schadevergoeding.

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door T. (op burgerlijk gebied), door P. en D. (tegen alle beschikkingen), alsook door het Openbaar Ministerie.

Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 10 november 2010 werden de feiten lastens P. heromschreven als "opzettelijke slagen of verwondingen te hebben toegebracht aan Nico X., die voor deze een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevolge hadden."

Op burgerlijk gebied werden de drie beklaagden solidair veroordeeld tot betaling van de som van 1.965,77 meer intresten aan verzoeker, terwijl T. en D. tevens solidair veroordeeld werden tot betaling van de aanvullende som van euro 358 meer intresten. Totaal: euro 2.323,77.

III. Gevolgen van de feiten

Verzoeker was arbeidsongeschikt van 21 augustus 2009 tot en met 20 september 2009 (medische attesten van Dr. F. C.).

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Uit de door verzoeker overgemaakte dossierstukken blijkt dat er geen uitvoeringsmogelijkheden zijn lastens de drie veroordeelden.

Verzoeker beschikt over een verzekering rechtsbijstand (DAS), maar luidens artikel 4.7 van de polis is de waarborg ‘insolventie van derden' niet van toepassing indien het gaat om "agressie, gewelddaad of vandalisme."

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 2.723,77:

- hoofdsom cf. vonnis / arrest: euro 2.323,77

- morele schade (fysisch en psychisch): euro 1.000,00

30 d. x euro 25 = euro 750

+ euro 250 voor psychische weerslag

- medische kosten: euro 62,64

- verlies economische waarde huishouden: euro 400,00

- TAO inkomstenverlies: euro 503,13

verschil tussen loonverlies ( euro 1.815,65) en

gewaarborgd loon uitbetaald door De Lijn ( euro 1.312,52)

- materiële kosten: euro 358,00

- gestolen geld: euro 140,00

- vervanging documenten: euro 43,00

- gestolen gsm: euro 100,00

- administratieve kosten: euro 75,00

- rechtsplegingsvergoeding (1ste aanleg + hoger beroep): euro 400,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

De Commissie wenst te benadrukken dat ze geen integrale schadeloosstelling verzekert. Ze kan, naar billijkheid, slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van voornoemde wet. ‘Verlies economische waarde huishouden' is daarbij niet opgenomen en komt dus niet in aanmerking voor vergoeding.

Wat de gevraagde hulp van euro 358 voor materiële kosten betreft, dient gewezen op vaste rechtspraak van de Commissie volgens dewelke als materiële kosten enkel die kosten worden beschouwd die rechtstreeks verband houden met het door de gewelddaad opgelopen letsel, zoals kledij die door de gewelddaad met bloed werd besmeurd, verplaatsingskosten naar ziekenhuis, dokters, kinesisten en apotheken, alsook diverse administratiekosten.

Goederen die naar aanleiding van de gewelddaad werden gestolen (in casu geld en gsm) vallen niet onder de materiële kosten en komen bijgevolg niet voor de toekenning van een financiële hulp in aanmerking.

Voor de rechtsplegingsvergoeding kan evenmin een hulp worden toegekend nu de procedurekosten ten laste worden genomen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

De gevraagde hulpbedragen voor de overige schadeposten kunnen naar het oordeel van de Commissie worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 1.683.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 5 juni 2012.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET