Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 january 2013 (België)

Publicatie datum :
08-01-2013
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130108-14
Rolnummer :
M10-5-0194/7210

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 februari 2010, waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130108-14&idxc_id=295216&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 28 april 2008 werd verzoeker te ... het slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad tijdens de uitoefening van zijn job als chauffeur bij De Lijn.

In het PV van verhoor van verzoeker, afgelegd voor de Lokale Politie ... d.d. 7 mei 2008, lezen we het volgende:

"Op 28.04.2008 om 08.45 uur was ik bestuurder van de lijnbus te ..., ... . Ik reed in de richting van ... . Op een bepaald moment stond ik achter een vrachtwagen stil waarvan men voertuigen aan het lossen was. Op een bepaald moment kon ik dan toch door, doch opeens kwam voor mij een lichtgrijze monovolumewagen (taxi) gereden, waardoor ik terug stopte gezien ik niet verder kon rijden. De bestuurder van het voertuig stapte uit en kwam naar mij. Ik dacht dat deze iets kwam zeggen tegen mij. Mijn raam stond naar beneden. Opeens hief hij zijn hand omhoog naar mijn gezicht waarbij hij mijn bril raakte welke van mijn gezicht viel en waarbij een van zijn vingers terechtkwam in mijn oog. Ik werd hierbij gekwetst aan mijn oog. De bestuurder ging hierop terug naar zijn voertuig en reed weg. Ik heb de nummerplaat niet kunnen noteren."

II. Vervolging

Verzoeker legde op 7 mei 2008 bij de Lokale Politie ... klacht neer tegen onbekenden.

Het strafdossier werd op 16 juli 2008 door het parket van de procureur des Konings te ... geseponeerd wegens het onbekend blijven van de dader.

III. Gevolgen van de feiten

De sub I vermelde feiten veroorzaakten een letsel aan het linker oog.

De adviserend geneesheer van arbeidsongevallenverzekeraar Ethias bepaalde een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 28 april 2008 tot en met 8 januari 2009. Vanaf 9 januari 2009 werden de letsels als geconsolideerd beschouwd zonder blijvende arbeidsongeschiktheid.

Verzoeker kon zich met dat laatste evenwel niet akkoord verklaren. Terzake lezen we in het medisch verslag d.d. 7 september 2009 van Dr. K. R., raadgevend geneesheer van verzoeker: "Primo kunnen we bij patiënt nog geen consolidatiedatum vaststellen gezien de letsels van posttraumatische aard nog in evolutie zijn; secundo is het ook duidelijk dat er zeer waarschijnlijk een blijvende, weliswaar partiële arbeidsongeschiktheid zal bestaan."

Elke poging om het dispuut tussen verzoeker en Ethias in der minne te regelen bleek vruchteloos, waardoor het geschil uiteindelijk beslecht diende te worden voor de arbeidsrechtbank.

De Arbeidsrechtbank te ... stelde Dr. G. W. als deskundige aan. In diens verslag d.d. 19 november 2010 werd een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 28 april 2008 tot en met 8 januari 2009 vastgesteld, alsook een blijvende arbeidsongeschiktheid van 3 % (discrete subjectieve hinder t.h.v. het linker oog) vanaf de consolidatiedatum (9 januari 2009).

De Arbeidsrechtbank te ... bekrachtigde het deskundig verslag van Dr. W. (vonnis d.d. 3 maart 2011).

Ter zitting van de Commissie d.d. 28 november 2012 deelde verzoeker mee dat hij nog steeds als chauffeur bij De Lijn werkt, maar dat hij momenteel op non-actief staat: na grondig onderzoek is gebleken dat er zich een bloedklonter achter het linker oog bevindt, waardoor verzoeker te veel gezichtshinder ondervindt om zijn werk als chauffeur te kunnen hernemen.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

Aangezien de feiten als arbeidsongeval werden erkend, werd een gedeelte van de schade (medische kosten, inkomstenverlies,...) reeds door de arbeidsongevallenverzekeraar (Ethias) vergoed.

Bij de dader kon uiteraard niets gerecupereerd worden aangezien hij onbekend bleef.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Op basis van de besluiten van Dr. Waterplas vraagt verzoeker om de toekenning van een financiële hulp van euro 8.255,50:

- TAO morele schade: euro 6.400,00

100 % van 28.04.08 t.e.m. 08.01.09: 256 d. x euro 25

- BAO morele schade: euro 1.855,50

3 % x euro 1.237 per punt / 2 (enkel moreel)

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

Rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, zoals zij blijken uit de neergelegde stukken alsook uit de mondelinge toelichting door verzoeker verstrekt ter zitting van 28 november 2012, meent de Commissie dat de gevraagde hulp integraal kan worden toegekend.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent een hulp toe van euro 8.255,50.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 januari 2013.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET