Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
08-03-2012

Taal :
Nederlands

Size :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120308-21

Rolnummer :
M90883/6890

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 17 september 2009, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor morele schade als gevolg van seksueel misbruik gepleegd op haar dochter.Wet / 1989-10-01 / 31,3° / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-21&idxc_id=277213&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten en vervolging

- De dochter van verzoekster werd op 30 september 2007 te ... verkracht door Issam Z..

- Bij verstekvonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 3 februari 2009 werd Issam Z. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld om aan verzoekster in eigen naam euro 750 te betalen voor morele schade.

Aan Chanel X. werd euro 2.500 toegekend voor morele schade en euro 26,03 voor materiële schade. Aan Herwig X., vader van Chanel, werd eveneens euro 750 toegekend voor morele schade.

- Bij vonnis (op verzet, enkel op strafrechtelijk gebied) van de rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 10 april 2009 werd Issam Z. veroordeeld tot bovenvermelde gevangenisstraf.

- Bij arrest van het Hof van beroep te ... d.d. 29 oktober 2009 werd de straf ten aanzien van de dader herleid tot een gevangenisstraf één jaar. Op burgerlijk gebied werd het vonnis van 3 februari 2009 behouden.

II. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Voor de vader van Chanel, Herwig X., en voor Chanel zelf heeft de rechtsverzekeraar Ethias tussenkomst verleend voor insolventie van de aansprakelijk derde.

- Verzoekster zelf heeft geen rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

III. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoekster vraagt euro 750 voor morele schade, vermeerderd met de intresten.

IV. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoekster vraagt het bedrag zoals toegekend bij vonnis van de Rechtbank van Eerste aanleg te ... d.d. 3 februari 2009, vermeerderd met de intresten.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 3, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' werden daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./ Belgische Staat).

3. Aan verzoekster werd gevraagd wat de materiële schade inhoudt en of haar dochter ten gevolge van de feiten een therapeutische behandeling diende te volgen en/of er medische kosten dienden gemaakt te worden. Op deze en andere vragen werd niet geantwoord.

4. Hert verzoekschrift werd neergelegd vóór 25 januari 2010 en valt nog onder de oude wetgeving. Overeenkomstig artikel 31, 3e van de wet van 1 augustus 1985 (oude wet) kan de Commissie een hulp toekennen aan ouders of personen die voorzien in het onderhoud van een minderjarig slachtoffer dat als gevolg van een opzettelijke gewelddaad een langdurige medische of therapeutische behandeling behoeven. Er werd aan deze voorwaarde echter niet voldaan.

5. Uit onderhavig dossier blijkt niet dat de dochter van verzoekster een langdurige medische of psychotherapeutische behandeling diende te ondergaan als gevolg van de op haar gepleegde feiten.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek ontvankelijk doch ongegrond.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS