Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
08-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120308-23
Rolnummer :
M80560/6079

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 30 mei 2008 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-23&idxc_id=280137&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Op 25 juni 2004 was verzoeker op vermaakuitstap te ... . Toen hij zich per fiets verplaatste naar een andere herberg, hoorde hij in de verte twee schoten kort na elkaar. Daar hij veronderstelde dat het spelende kinderen waren vervolgde hij zijn weg. Op zeker ogenblik hoorde hij nog een schot en voelde gelijktijdig iets door zijn haar vliegen. Hij realiseerde zich onmiddellijk dat het hagel was en dat er vanuit het psychiatrisch centrum geschoten was. Verzoeker begon vlugger te fietsen en bemerkte een man met een vuurwapen op een afstand van ongeveer 3 meter van hem. Hij zag dat de man het vuurwapen ter hoogte van zijn oog bracht met de bedoeling om op verzoeker te mikken. Deze hoorde kort nadien een schot afgaan. Hij voelde eerst pijn aan de oren (geruis van de knal) en stelde vast dat zijn linkerhand getroffen was. Daarop begon verzoeker nog sneller te fietsen tot aan de woning van mensen die hij kende.

De dader had eerder die avond met afgevuurde schoten twee mensen gedood.

II. Vervolging

II-1. Bij beschikking dd. 17 januari 2005 van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... werd de genaamde Ivo Z. geïnterneerd.

Deze beschikking bekwam kracht van gewijsde.

II-2. Bij beschikking dd. 29 juni 2005 werd Z. veroordeeld om aan verzoeker een provisie van euro 4.000 te betalen.

Tevens werd dr. X. Janssens aangewezen als gerechtsexpert met de gebruikelijke opdrachten.

II-3. Bij beschikking van de Raadkamer d.d. 24 december 2008 werd Z. veroordeeld om aan verzoeker euro 9.695,42 - euro 4.000 provisie = euro 5.965,42 te betalen, meer de intresten, meer de kosten van het deskundigenonderzoek ad euro 1040, meer de RPV ad euro 625.

Er werd voorbehoud verleend voor ‘eventuele verwikkelingen in verband met residerele afwezigheid van een 30-tal hagelkorrels in zijn linkerhand.'

a. materiële schade:

- kledijschade euro 27,10

- apotheekkosten euro 271,57

- dokters- en kinesitherapiekosten euro 245,99

- parkeerticketten euro 33;40

- verplaatsingskosten euro 250,00

- administratiekosten euro 62,00

euro 890,06

b. lichamelijke schade:

- TWO moreel euro 2.824,75

- aantasting fysische integriteit euro 730,61

- BI en BAO (4% x euro 875) euro 3.500,00

- esthetische schade euro 1.750,00

euro 8.805,36

De optelsom van beide bedragen is: euro 890,06

euro 8.805,36

euro 9.695,42

Verminderd met de provisie: - euro 4.000,00

euro 5.695,42

III. Gevolgen van de feiten

Volgens het deskundigenverslag van dr. X. Janssens werd verzoeker ernstig gekwetst aan de linker hand (schotwonde) en de linker onderarm.

Blijvende klachten

- regelmatige pijnklachten in de linkerhand bij belastende activiteiten;

- vluggere vermoeidheid en spierkrampen in de linkerhand;

- verminderde soepelheid in de vingers;

- hinder bij het gitaar spelen;

- ervaren nu en dan van angsten, onder meer bij het kijken naar vuurwerk.

Periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:

- 100% van 25/06/2004 t/m 31/08/2004

- 25% van 01/09/2004 t/m 31/10/2004

- 15% van 01/11/2004 t/m 31/12/2004

- 10% van 01/01/2005 t/m 28/02/2005

- 5 % van 01/03/2005 t/m 17/10/2005

Consolidatie: 18/10/2005

Blijvende arbeidsongeschiktheid: 4 % met meerinspanningen bij het uitvoeren van zowel nuttige als aangename activiteiten

Esthetische schade: 3/7

( - hypertrofische littekenzone van 7,5 x 3 cm thv de rug van de linkerhand, met daar rond punctieforme littekens, allemaal roosrood verkleurd;

- 2 kruisvormige littekens thv volaire zijde v/d linkerhand)

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. De raadsman van de veroordeelde deelt mee niet tot afbetaling te kunnen overgaan. Z. ontvangt een ziekteuitkering van euro 350 waarvan de helft naar de mutualiteit gaat wegens onrechtmatige uitbetalingen. Het resterend saldo gebruikt hij voor kleine aankopen in de gevangenis.

IV.-2. Rechtsbijstandverzekeraar keerde op grond van de waarborg ‘ onvermogen van derden ‘ een tussenkomst van euro 7.500 uit.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt een hulp van euro 13.904,92.

Dit bedrag stemt overeen met de vordering, uiteengezet in zijn nota BP en opgesteld op 27 mei 2008, d.w.z. vóór de beschikking van de Raadkamer dd. 24 december 2008, waarin slechts een deel van de gevorderde bedragen weerhouden werd.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

De post ‘aantasting fysieke integriteit' is niet opgenomen in deze limitatieve lijst en komt dus niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Wat de overige schadeposten betreft, ziet de Commissie geen reden om af te wijken van de civielrechtelijk toegekende bedragen.

Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5° van voormelde wet, dient de Commissie bij de toekenning van het hulpbedrag rekening te houden met de door de verzoeker genoten verzekeringstussenkomst. De Commissie is evenwel bereid om de reeds geïnde bedragen deels toe te rekenen op de schadeposten die niet voor een financiële hulp in aanmerking komen.

Rekening houdende enerzijds met de ernst van de feiten en de opgelopen schade en anderzijds met de door de wet uitgesloten schadeposten, meent de Commissie aan verzoeker in billijkheid een hulp te kunnen toekennen begroot op euro 2.195.

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 2.195.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN C. DELESIE