Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
08-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120308-38
Rolnummer :
M10-3-0256/7249

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 8 maart 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van seksueel misbruik.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-38&idxc_id=280225&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten en vervolging

- Tessa X. was tussen 26 december 1997 en 1 september 2006 te ... slachtoffer van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting, gepleegd door haar vader.

- Joseph X. werd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 13 juni 2007 veroordeeld wegens:

A/ ‘het misdrijf dat beschouwd wordt als verkrachting met behulp van geweld gepleegd te hebben, zijnde elke daad van seksuele penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd wordt op de persoon van een kind dat geen volle veertien jaar niet had bereikt, doch volle tien jaar oud was op het ogenblik der feiten, namelijk op X. Tessa, geboren op ../../1993, met de omstandigheid dat de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn is.'

en:

B/ ‘Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud op het ogenblik van de feiten, namelijk op de persoon van X. Tessa, de aanranding bestaande van zodra er een begin van uitvoering is, met de omstandigheid dat de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn is.'

Hij werd hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met probatieuitstel gedurende 5 jaar Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van euro 1 provisioneel aan verzoekster in eigen naam en euro 1 provisioneel aan Maria Y. qualitate qua Tessa X.. Dokter C. V. werd aangesteld als deskundige.

- Joseph X. werd bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 1 oktober 2008 veroordeeld om aan verzoekster in eigen naam euro 5.711,11 te betalen:

euro 4.461,11 voor remgeld, apotheek-, verplaatsings- en administratiekosten

euro 1.250,11 voor morele schade

euro 5.711,11

Hij werd veroordeeld om aan Maria Y. q.q. Tessa X. te betalen:

euro 3.532,00 voor morele schade TWO

euro 2.473,51 voor materiële schade TWO: meerinspanningen school (*)

euro 5.000,00 voor bijzondere morele schade

- euro 1,00

euro 11.004,51 totaal: provisioneel

(*) Het vonnis bepaalt hieromtrent; "Tessa X. heeft haar studies niet onderbroken."

Hij werd tevens veroordeeld tot betaling van de RPV zowel aan verzoekster in eigen naam als q.q. alsook tot de kosten van het deskundig onderzoek.

Voorbehoud werd verleend voor gebeurlijke blijvende letsels na consolidatie.

Bovenvermeld vonnis is in kracht van gewijsde getreden.

II. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- Joseph X. heeft tot op 20 februari 2010 euro 200 betaald aan verzoekster.

- Verzoekster geniet rechtsbijstand. Uit de polis Mercator blijkt echter dat de overeenkomst pas een aanvang nam op 23 januari 2007, dus nà de feiten.

III. Gevolgen van de feiten voor Tessa

Uit het deskundig verslag van Dokter V. d.d. 15 oktober 2007:

"De feitelijkheden kwamen aan het licht in december 2006 toen de moeder van Tessa, Maria Y., beslist heeft om haar echtgenoot uit een tweede huwelijk en de vader van haar minderjarig kind, Tessa X., bij de bevoegde instanties aan te geven wegens seksueel misbruik.

Zowel moeder als dochter moeten herstellen van hetgeen hen is overkomen. Tessa werd op zeker ogenblik geconfronteerd met lichamelijke klachten, die zij in de loop der jaren ontwikkeld had bijkomend aan een opeenvolging van alsmaar wisselende vage buikklachten. Na inzet van slachtofferhulp en het installeren van Juridische Bijstand krijgt onderzochte sinds februari 2007 gelegenheid tot wekelijkse gesprekscontacten in het kader van aangepaste therapie aan haar leeftijd en haar omstandigheden op het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg te .... Zij lijdt aan depressiviteit en slaapmoeilijkheden. Zij ondervindt voortdurend aanwezige en wisselende vormen van prikkelbaarheid, zenuwachtigheid, lichamelijke onrust en overgevoeligheden.

Onderzochte weet wel dat zij vanaf het begin van de lagere school moeilijkheden heeft ondervonden om studieprestaties te ontwikkelen op het niveau van haar mogelijkheden, aangezien zij het eerste studiejaar heeft moeten overdoen en de andere studiejaren altijd met de hakken over de sloot is geraakt. Het psychiatrisch onderzoek geeft aan dat de posttraumatische stress van betrokkene zich voorlopig beperkt tot neurovegetatieve labiliteit onder de vorm van nervositeit, lichamelijke gewaarwordingen, verstrooidheden... .

De prognose en het herstel zijn afhankelijk van een geleidelijke opbouw van aangepaste therapie over het verloop van de eerstvolgende jaren.

De invaliditeiten en ongeschiktheden zijn als volgt in te schatten:

- 50 % TI van 01/09/2006 t.e.m. 31/01/2007

- 35 % TI van 01/02/2007 t.e.m. 31/03/2007

- 25 % TI van 01/04/2007 t.e.m. 30/06/2007

- 20 % TI van 01/07/2007 t.e.m. ../../2007

- 17 % TI van 16/10/2007 t.e.m. ../../2010.

Daarna dient een herevaluatie te gebeuren vanaf de leeftijd van 17 jaar op ../../2010 en dit vooraleer onderzochte 18 jaar is geworden op ../../2011 teneinde meer definitief letsel(s) te bepalen opgelopen ten gevolge van de feiten, zowel fysische als psychisch, alsmede de daaruit voortvloeiende invaliditeiten en/of arbeidsongeschiktheden, zowel tijdelijk als blijvend, mits ook recht te voorzien van morele schade bij onderzochte ingevolge de feiten."

IV. Begroting van de gevraagde hulp

euro 3.532,00 voor morele schade TWO

euro 2.473,51 voor materiële schade TWO: meerinspanningen school

euro 5.000,00 voor bijzondere morele schade

euro 625,00 voor RPV

- euro 1,00

euro 11.629,51

V. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

1. Verzoekster vraagt het bedrag zoals provisioneel toegekend bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... d.d. 1 oktober 2008, vermeerderd met de RPV.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985. De schadeposten "intresten" en "meerinspanningen" zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

Er kan op gewezen worden dat de zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten en de meerinspanningen reeds bevestigd werd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./Belgische Staat).

3. De RPV kan slechts als procedurekost in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat het slachtoffer geen kosteloze rechtsbijstand genoot of indien de kosten van juridische bij-stand niet volledig werden gedragen door de rechtsbijstandsverzekeraar.

4. Verzoekster mocht geen afkortingen meer ontvangen van de dader.

5. Er heeft ondertussen geen herevaluatie plaatsgevonden.

6. Alle bovenvermelde overwegingen in acht nemend komt de Commissie tot de volgende berekening: euro 3.532,00 voor morele schade TWO

euro 5.000,00 voor bijzondere morele schade (lange periode)

euro 8.532,00

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 8.532.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS