Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 8 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
08-03-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120308-47
Rolnummer :
M10-3-1042/7684

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 22 september 2010, waarbij verzoekster om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van seksueel misbruik gepleegd op Naomi Y.Wet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120308-47&idxc_id=280238&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Ter info:

M. V. was aanvankelijk getrouwd met Willy X., daarna met Danny Y.. Danny Y. is de biologische vader van Eline X. en Naomi Y.. Willy X. bleef na zijn scheiding met M. V. inwonen en diende als oppas voor de kinderen.

II. Feiten

- Eline X. werd tussen 20 augustus 2002 en 20 augustus 2004 verkracht door haar "vader", Willy X.. Tussen 21 augustus 2004 en 31 december 2004 werd zij door hem aangerand.

- Naomi Y. was tusssen 10 oktober 2000 en 11 oktober 2001 slachtoffer van aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging.

- Kwalificatie t.a.v. W. X. m.b.t. Eline: "verkrachting met behulp van geweld gepleegd te hebben, zijnde elke daad van penetratie, van welke aard en met welk middel ook, die gepleegd werd op de persoon van een kind, dat de volle leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt, de schuldige een bloedverwant in de opgaande lijn zijnde het slachtoffer, nl. de vader."

- Kwalificatie t.a.v. W. X. m.bt. Naomi Y.: "aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd te hebben op de persoon van een minderjarige, geen volle zestien jaar oud, de schuldige behorend tot degenen die over het slachtoffer gezag hebben, nl. de vriend van de moeder van Y. Naomi."

III. Vervolging

- Bij arrest van het Hof van Beroep te ... d.d. 27 november 2008 werd Willy X. voor deze en gelijkaardige feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar met uitstel. Op burgerlijk gebied werden volgende bedragen toegekend.

- Eline X. euro 10.000

- Mireille V. q.q. Naomi Y. euro 10.000

- Mireille V. euro 2.500

De dader werd bovendien veroordeeld tot betaling van de RPV euro 625

Dit arrest is in kracht van gewijsde getreden.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

- De instrumenterende gerechtsdeurwaarder liet het arrest betekenen met bevel tot betaling, evenwel zonder resultaat. De dader betrekt een sociaal appartement en de inboedel heeft op het eerste zicht geen waarde.

- Volgens de dienst invorderingen van de Rijksdienst voor Pensioenen ontving Willy X. in 2010

een pensioen van euro 293,17 per maand.

- Verzoekster heeft van geen enkele verzekeringstussenkomst genoten.

- De advocaat werd aangesteld in het kader van de rechtsbijstand te ... en verzoeksters werden toegelaten tot de kosteloze rechtspleging.

V. Gevolgen van de feiten voor de meisjes

Tijdens een audiovisueel verhoor werd door de meisjes een gedetailleerde beschrijving gegeven omtrent de aanrakingen door de beklaagde: ze moesten zich uitkleden; hun onderbroekje mochten zij aanhouden; zij werden gemasseerd en met zijn vingers kwam hij in hun broekje.

Eline:

- Eline heeft therapie gevolgd onder leiding van Wingerdbloei, begeleidingscentrum voor jongeren. In het verslag staat: "Willy heeft mij mijn eerste joint gegeven. Ik heb mij geëngageerd voor de vijf therapiegesprekken die deel uitmaken van een project in het kader van het verwerkingsproces van de gebeurtenissen met Willy. De thuisbegeleiding was een belangrijke steun voor mij." Zij had zichzelf verwond met een mes.

- Zij was in psychologische begeleiding bij "Aide Sociale aux Justiciables" te ... op 13 oktober en op 17 november 2010.

Naomi:

Uit de verklaring van Danny Y. en uit een medische verklaring blijkt dat Naomi mogelijks gepenetreerd werd. Volgens D. Y. is zij in zichzelf gekeerd en stil. Ze zegt wel eens: "Willy méchant". Zij volgde nooit enige therapie.

VI. Begroting van de gevraagde hulp

Morele schade euro 2.500,00

Verzoekster vraagt dit bedrag vermeerderd met de intresten.

Zo komt zij aan euro 3.679,37

Vermeerderd met de procedurekosten euro 1.509,65

RPV: euro 625,00

Registratiekosten euro 675,00

betekeningskosten euro 209,65

VII. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd. Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan. De kansen op verhaal tegenover de dader zijn quasi onbestaande.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd.

1. Verzoekster vraagt bovenvermelde bedragen zoals toegekend bij arrest van het Hof van Beroep te ..., vermeerderd met de intresten en met de procedurekosten.

2. De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan slechts een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 2, van de wet van 1 augustus 1985. ‘Intresten' zijn daarbij niet opgenomen en komen dus niet in aanmerking voor vergoeding.

De zienswijze van de Commissie ten aanzien van de intresten werd bevestigd bij arrest nr. 165.787 van de Raad van State, afdeling administratie, d.d. 12 december 2006 (G. Bijnens t./Belgische Staat).

3. Voor zover een hulp voor de ‘rechtsplegingsvergoeding' wordt gevraagd kan worden opgemerkt dat deze rechtsplegingsvergoeding als procedurekost in aanmerking kan genomen worden op voorwaarde dat het slachtoffer geen kosteloze rechtsbijstand genoot of de kosten van juridische bijstand niet volledig werden gedragen door de rechtsbijstandsverzekeraar. De rechtsplegings-vergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en de erelonen van de advocaat.

In casu genoot verzoekster van kosterloze rechtspleging en kunnen de procedurekosten niet in aanmerking genomen worden.

4. Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen kent de Commissie aan verzoekster de gevraagde hulp voor morele schade toe.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006;

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoekster een hulp toe van euro 2.500.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 8 maart 2012.

De secretaris a.i., De voorzitter,

M. STEYAERT P. DRAULANS