Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 9 january 2013 (België)

Publicatie datum :
09-01-2013
Taal :
Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130109-9
Rolnummer :
M11-5-0604/8229

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 10 juni 2011, waarbij verzoeker namens zijn dochter Chiara X. om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20130109-9&idxc_id=295220&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Tussen 1 februari 2010 en 14 oktober 2010 werd Chiara X. (° ../../1998), de dochter van verzoeker, seksueel misbruikt door haar stiefvader, de heer David Z.. Deze laatste ging geregeld met Chiara onder de douche en scheerde haar benen en schaamstreek.

II. Vervolging

Bij vonnis van de Correctionele rechtbank te ... d.d. 23 februari 2011 werd de heer David Z., zich bevindend in staat van wettelijke herhaling, wegens het plegen van onder meer de sub I vermelde feiten (gekwalificeerd als aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging) veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden.

Op burgerlijk gebied werd hij veroordeeld tot betaling van een morele schadevergoeding van euro 1.250 meer intresten aan verzoeker q.q. Chiara X..

III. Gevolgen van de feiten voor Chiara X.

Ter zitting van de Commissie d.d. 28 november 2012 deelde de advocaat van verzoeker mee dat Chiara als gevolg van de feiten te kampen heeft met moeilijkheden op school. Ingevolge concentratieproblemen is ze moeten afzakken van ASO naar TSO.

Er werd eveneens meegedeeld dat Chiara de dader nog regelmatig op straat tegenkomt in haar woonplaats, hetgeen steeds een hevige emotionele reactie (huilbuien) bij haar teweegbrengt. Eén en ander heeft een aanzienlijke weerslag op het sociaal leven van Chiara (ze durft amper nog buiten te komen uit vrees om de dader tegen het lijf te lopen).

Chiara heeft vooralsnog geen therapie gevolgd, maar volgens het CLB heeft ze er zeker behoefte aan.

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

De kansen op verhaal tegenover de heer David Z. zijn nagenoeg onbestaande. Hij werd toegelaten tot de collectieve schuldenregeling, maar die werd herroepen bij vonnis van de schuldbemiddelingsrechter van de arbeidsrechtbank te ... d.d. 10 maart 2011.

Verzoeker beschikt over een rechtsbijstandsverzekering bij Euromex, maar de in de polis opgenomen waarborg ‘insolventie van derden' is slechts van toepassing indien "een ongeval onopzettelijk wordt veroorzaakt door (...)." Euromex nam wel de procedurekosten ten laste.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt namens zijn dochter Chiara om de toekenning van een hulp van euro 1.250, overeenstemmend met de morele schadevergoeding die bij vonnis d.d. 23 februari 2011 werd toegekend.

Ter zitting van de Commissie d.d. 28 november 2012 verklaarde verzoeker zich te gedragen naar de wijsheid van de Commissie met betrekking tot het bedrag van de gevraagde hulp.

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

Aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden werd voldaan.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen nageleefd te worden.

Bij de beoordeling van het voorliggend hulpverzoek houdt de Commissie rekening met:

- de aard, de ernst en de relatief lange duur van de feiten;

- de jeugdige leeftijd van het slachtoffer;

- de omstandigheid dat de zedenfeiten gepleegd werden door de stiefvader van het slachtoffer;

- de ernstige gevolgen voor Chiara, zoals nader toegelicht ter zitting;

- de door de Commissie gehanteerde tarieven in analoge dossiers inzake aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen.

Gelet op die omstandigheden meent de Commissie voor de morele schade in billijkheid een hulp van euro 2.000 te kunnen toekennen.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006.

Verklaart het verzoek van de heer Tony X. qualitate qua Chiara X. ontvankelijk en kent het kind een hulp toe van euro 2.000.

Zegt dat die som zal geplaatst worden op een spaarboekje te openen op naam van de minderjarige en dat hoofdsom en intresten onbeschikbaar zullen blijven tot aan haar meerderjarigheid of ontvoogding, behoudens bijzondere toelating van de bevoegde rechter.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 9 januari 2013.

De secretaris, De voorzitter,

G. VAN DEN ABBEELE D. DESMET