Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders - Beslissing van 9 mei 2012 (België)

Publicatie datum :
09-05-2012
Taal :
Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120509-11
Rolnummer :
M10-7-1229/7768

Samenvatting

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]2624[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

Verzoekschrift, neergelegd op het secretariaat van de Commissie op 29 oktober 2010 waarbij verzoeker om de toekenning heeft gevraagd van een financiële hulp voor schade als gevolg van een opzettelijke gewelddaad.Wet / 1985-08-01 / 31bis,§1,5° / / 30  openWet / 1985-08-01 / 32,§1 / / 30  openWet / 1985-08-01 / 33,§2 / / 30  openhttp://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120509-11&idxc_id=282530&lang=NL
---------------------------------------------------


Beslissing

(...)

I. Feiten

Wanneer verzoeker op 28 september 2002 aan een zebrapad staat te wachten wordt hij vanuit een voorbij rijdende mercedes diverse (4 à 5) malen beschoten met een pistool. Verzoeker wordt tweemaal getroffen in de linker heup en éénmaal in de linkerdij. Een vierde kogel vliegt rakelings langs de mouw van zijn jas voorbij.

"Sindsdien begon een jarenlange lijdensweg van talloze ziekenhuisopnames, operaties en medische complicaties. De uiteindelijke consolidatie vond plaats op 01.05.2007. Er werd een blijvende arbeidsongeschiktheid van 15% vastgesteld. "

De twee daders zijn de schoonbroers van de broer van verzoeker. De feiten vallen te kaderen binnen een hoog opgelopen ruzie tussen de families X. en Z..

II. Vervolging

Bij arrest dd. 23 april 2007 van het Hof van Beroep te ... werd de volgende tenlastelegging bewezen verklaard in hoofde van Halil Z. (° 1966) en Irfan Z. (° 1969), en waarvoor zij veroordeeld werden tot 4 jaar gevangenisstraf:

"Verdacht van::

Hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het misdrijf niet had kunnen worden gepleegd, hetzij door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitgelokt;

A. te ..., op 28 september 2002:

Met voorbedachten rade opzettelijke verwondingen of slagen te hebben toegebracht aan W. Metin, die voor deze hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking ten gevolge had."

Dit arrest verwierf strafrechtelijk kracht van gewijsde na verwerping van het cassatieberoep op ../../2007.

Ter afhandeling van de burgerlijke belangen werden bij eindvonnis dd. 14 november 2008 van de rechtbank van eerste aanleg te ... Halil en Irfan Z. solidair veroordeeld tot betaling aan verzoeker de hoofdsom van euro 95.912,03 meer de intresten en een RPV van euro 5.000.

- administratiekosten euro 250,00

- medische kosten euro 7.558,31+ verplaatsingen om medisch reden euro 1.130 euro 8.688,31

- TWO moreel euro 16.532,00

- pijnen en smarten TWO/TI euro 9.786,50

- B.I. moreel (20% x euro 1.750/2) euro 17.500,00

- BWO materieel (inkomstenschade: 15% x euro 1.000) euro 15.000,00

- esthetische schade (4/7) euro 6.500,00

- loonverlies euro 15.000,00

- economisch verlies huishouden TWO euro 4.837,85

- economisch verlies huishouden BI euro 11.817,37

(subtotaal euro 105.912,03 min de reeds eerder toegewezen provisie van euro 10.000)

III. Gevolgen van de feiten

Conclusies van gerechtsdeskundige dr. L. D. in zijn op 29/02/2008 neergelegd verslag

Ten gevolge van de feiten op 28/09/2002 liep de heer X. Metin volgende letsels op:

- schotwonde ter hoogte van linker bovenbeen op 2 verschillende plaatsen en

schaafwonden.

Ten gevolge van de kogelinslag waren er ook kwetsuren in de buikholte.

De man werd dringend geopereerd.

Er was noodzaak tot wegnemen van een deel van de dunne darm. Er waren ook letsels ter hoogte van de urinewegen.

Ten gevolge van deze verwondingen zijn er langdurig urinaire infecties geweest en werden de zenuwen ter hoogte van het bekken geraakt.

De volgende hospitalisaties hebben zich voorgedaan als gevolg van het voorval:

- ziekenhuisopname van 28/09/2002 tot 31/10/2002

- ziekenhuisopname van 27/11/2002 tot 04/12/2002

- ziekenhuisopname van 06/01/2003 tot 14/01/2003

- ziekenhuisopname op 20/03/2003

- ziekenhuisopname van 23/04/2003 tot 10/05/2003

- ziekenhuisopname van 20/07/2005 tot 25/07/2005

- ziekenhuisopname van 03/10/2006 tot 14/11/2006

- ziekenhuisopname op 19/03/2007

Volgende perioden van tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn te weerhouden:

100% van 28/09/2002 tot en met 31/05/2003

50% van 01/06/2003 tot en met 30/09/2003

100% van 30/06/2005 tot en met 31/07/2005

100% van 03/10/2006 tot en met 31/03/2007

Hierbuiten geen TAO meer omwille van het voorval, wel omwille van andere problemen.

Volgende perioden van tijdelijke invaliditeit zijn te weerhouden:

100% van 28/09/2002 tot en met 31/05/2003

50% van 31/05/2003 tot en met 31/08/2003

30% van 01/09/2003 tot en met 31/12/2003

25 % van 01/01/2004 tot en met 29/06/2005

100% van 30/06/2005 tot en met 31/07/2005

25% van 01/08/2005 tot en met 02/10/2006

100% van 03/1 0/2006 tot en met 31/03/2007

25% van 01/04/2007 tot en met 30/04/2007

Consolidatie op 01/05/2007.

Er is een blijvende invaliditeit van 20%.

Er is een blijvende arbeidsongeschiktheid van 15%.

Esthetische schade 4 op 7.

De littekens bevinden zich allemaal op plaatsen bedekt door kleding.

Er is geen verbetering van de esthetische schade te bekomen door verdere heelkunde.

Vanaf consolidatie is er geen specifieke behandeling meer omwille van de feiten.

Er was tijdelijke hulp in het huishouden tijdens de periodes van 100% tijdelijke invaliditeit.

Er is geen blijvende hulp in huishouden.

Er is geen hulp van derden.

Er zijn geen prothesen of orthesen te weerhouden.

Volgende perioden van pijnen en smarten zijn te weerhouden:

5 op 7 van 28/09/2002 tot en met 31/10/2002

4 op 7 van 01/11/2002 tot en met 31/12/2002

3 op 7 van 01/01/2003 tot en met 31/05/2003

2 op 7 van 0110612003 tot en met 29/06/2005

3 op 7 van 30/06/2005 tot en met 31/07/2005

2 op 7 van 01/08/2005 tot en met 02/1 0/2006

3 op 7 van 03/10/2006 tot en met 31/03/2007

2 op 7 van 01/04/2007 tot en met 30/04/2007.

Nadien inbegrepen in de graad van blijvende invaliditeit.

Er is voorbehoud met heropenen van dossier:

- bij vergroeiingen in de buikholte (briden) evenals obstructie of subobstructie

- bij noodzaak tot ziekenhuisopname omwille van urinaire problemen, recidief urinaire infecties

IV. Mogelijkheden tot schadeloosstelling

IV-1. Op last van diverse schuldeisers, waaronder verzoeker, werd uitvoerend beslag gelegd op de eigendommen van de veroordeelden waarna een openbare verkoop volgde. De uitwinning van de onroerende goederen leverde volgens de notaris de volgende opbrengsten op voor verzoeker:

- onroerend goed Irfan Z. euro 9.497,09

- onroerend goed Halil Z. euro 23.004,15

Totaal: euro 32.501,24.

Aan verzoeker werd euro 32.436,47 uitgekeerd (neeergelegd stortingsbewijs).

IV-2. Verzoeker verklaart op geen enkele verzekeringstussenkomst te kunnen beroep doen.

V. Begroting van de gevraagde hulp

Verzoeker vraagt om de toekenning van een hulp van euro 62.000 (wettelijk maximum). Hij begroot zijn schade als volgt:

- administratiekosten euro 250,00

- medische kosten euro 7.925,37

- verplaatsingen om medisch reden euro 1.130,00

- morele schade: euro 17.199 TI + euro 17.500 BI-BWO euro 34.699,00

- tijdelijke of blijvende invaliditeit: euro 14.762,16 TI + euro 26.627,96 BI-BWO euro 41.390,12

(exclusief morele schade en loonverlies)

- verlies of vermindering aan inkomsten: euro 34.793,09 TI + euro 56.838,87 BWO euro 91.631,96

(hierbij werd de onder rubriek IV-1 vermelde uitkering reeds in mindering gebracht)

- esthetische schade euro 8.750,00

- procedurekosten (RPV) euro 5.000,00

VI. Beoordeling door de Commissie

Het verzoekschrift aan de Commissie is regelmatig naar de vorm en het werd tijdig neergelegd.

De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op "schadeloosstelling", maar wel op het eventueel bekomen van een "hulp", gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de hulp volgt dat de "volledige vergoeding" van het door de slachtoffers geleden nadeel niet wordt gewaarborgd. Bij het beoordelen van een hulp dienen de voorschriften van de artikelen 31, 31bis, 32, 33 en 33bis van de wet van 1 augustus 1985 nageleefd te worden.

De Commissie verzekert geen integrale schadeloosstelling. Ze kan, naar billijkheid, een financiële hulp toekennen voor de schadeposten die limitatief zijn opgesomd in artikel 32, § 1, van de wet van 1 augustus 1985:

"Voor de toekenning van een hulp aan de personen als bedoeld in artikel 31, 1°, steunt de commissie uitsluitend op de volgende bestanddelen van de geleden schade :

1° de morele schade, rekening houdend met de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

2° de medische kosten en de ziekenhuiskosten, met inbegrip van de prothesekosten;

3° de tijdelijke of blijvende invaliditeit;

4° een verlies of vermindering aan inkomsten ten gevolge van de tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid;

5° de esthetische schade;

6° de procedurekosten;

7° de materiële kosten;

8° de schade die voortvloeit uit het verlies van een of meer schooljaren."

‘Pijnen en smarten' en ‘economisch verlies huishouden' zijn niet opgenomen in deze limitatieve opsomming en komen bijgevolg niet in aanmerking voor een financiële hulp.

Gelet op het subsidiariteitsbeginsel, dat vervat ligt in artikel 31bis, § 1, 5° van voormelde wet, dient de Commissie bij de toekenning van een hulpbedrag rekening te houden met de door de verzoeker genoten uitwinning van de onroerende goederen van de veroordeelden ( euro 32.436,47).

De Commissie stelt evenwel vast dat, hoewel een aantal door verzoeker aangebrachte schadeposten niet voor een hulp in aanmerking komen, de cijfermatige waardering van de resterende schadeposten dermate hoog oploopt dat het totaal bedrag daarvan het wettelijk maximum van euro 62.000 (artikel 33, §2 van de wet) overstijgt.

*

* *

OP DIE GRONDEN,

De Commissie,

Gelet op:

- de artikelen 17 § 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken;

- de artikelen 28 tot 41 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, laatst gewijzigd bij wet van 30 december 2009;

- het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2006,

Verklaart het verzoek ontvankelijk en kent verzoeker een hulp toe van euro 62.000.

Aldus uitgesproken te Brussel, in openbare zitting en in de Nederlandse taal op 9 mei 2012.

De plv. secretaris, De voorzitter,

B. VAN BEURDEN P. DE SMET