Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 16 juni 2004 (België)

Publicatie datum :
16-06-2004
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20040616-4
Rolnummer :
108-2004;2896

Samenvatting

Het Hof wijst de afstand van het beroep toe.

Arrest

Het Arbitragehof,
samengesteld uit voorzitter A. Arts en rechter R. Henneuse, waarnemend voorzitter, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman en J. Spreutels, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Arts,
wijst na beraad het volgende arrest :
I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging
Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 januari 2004 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 januari 2004, heeft de Vlaamse Regering, Martelaarsplein 19, 1000 Brussel, beroep tot vernietiging ingesteld van de woorden " organen voor opleiding " in artikel 2, 2. d), van de ordonnantie van 26 juni 2003 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2003).
II. In rechte
1. Op 20 februari 2004 heeft de Vlaamse Regering beslist afstand te doen van haar beroep. Bij brief van 13 april 2004 werd aan het Hof een eensluidend verklaarde kopie van die beslissing overgezonden.
2. Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst.
Om die redenen,
het Hof
wijst de afstand van het beroep toe.
Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 16 juni 2004.