Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 17 maart 2010 (België)

Publicatie datum :
17-03-2010
Taal :
Duits Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20100317-5
Rolnummer :
28/2010

Samenvatting

Het Hof wijst de afstand toe.

Arrest

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en P. Martens, en de rechters M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels en T. Merckx-Van Goey, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 februari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 maart 2009, heeft de Ministerraad beroep tot vernietiging ingesteld van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2008, tweede editie).

(...)

II. In rechte

1. Bij fax van 18 januari 2010, bevestigd bij op 26 januari 2010 ter post aangetekende brief, heeft de verzoekende partij aan het Hof laten weten dat ze afstand van geding doet.

Zij laat weten dat op 14 december 2009 een protocolakkoord « betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg » (Belgisch Staatsblad , 20 januari 2010, tweede editie) werd gesloten en dat zij ter uitvoering hiervan op 15 januari 2010 heeft besloten afstand te doen van de door haar ingestelde vernietigingsprocedure.

2. Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

het Hof

wijst de afstand toe.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 17 maart 2010.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

De voorzitter,

M. Bossuyt.