Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 18 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
18-10-2012
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121018-7
Rolnummer :
125/2012

Samenvatting

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, verklaart het beroep niet ontvankelijk.

Arrest

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter M. Bossuyt en de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en J.-P. Moerman, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 juli 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 juli 2012, heeft de nv « Varika », met maatschappelijke zetel te 3971 Heppen, Kampensweg 26, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 11 van het decreet van het Waalse Gewest van 15 december 2011 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2011, tweede editie).

Op 12 juli 2012 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-van Goey en J.-P. Moerman, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk onontvankelijk is.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. Naar luid van artikel 3, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, zijn de beroepen strekkende tot vernietiging van een wettelijke bepaling slechts ontvankelijk indien zij worden ingesteld binnen een termijn van zes maanden na de bekendmaking van de bestreden bepaling in het Belgisch Staatsblad.

Het decreet van het Waalse Gewest van 15 december 2011 houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2011. De termijn om een beroep in te stellen tegen de bestreden bepaling ging derhalve in op 30 december 2011.

B.2. Het Hof heeft reeds in een reeks voorgaande arresten te kennen gegeven dat - bij ontstentenis van een nadere precisering in de bijzondere wet 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en naar analogie met de regeling van artikel 54 van het Gerechtelijk Wetboek - voor het bepalen van de termijn voor het instellen van een beroep of van een vordering tot schorsing moet worden gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste : arresten, nr. 159/2006 van 18 oktober 2006, nr. 143/2004 van 22 juli 2004, nr. 142/2004 van 22 juli 2004, nr. 80/96 van 18 december 1996, nr. 71/96 van 11 december 1996 en nr. 30/94 van 29 maart 1994.

B.3. Derhalve liep de termijn van zes maanden na de bekendmaking van de bestreden bepaling in het Belgisch Staatsblad tot uiterlijk vrijdag 29 juni 2012. Hieruit volgt dat het beroep tot vernietiging, bij een op 2 juli 2012 ter post afgegeven verzoekschrift, klaarblijkelijk onontvankelijk is.

Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verklaart het beroep niet ontvankelijk.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 18 oktober 2012.

De griffier,

F. Meersschaut

De voorzitter,

M. Bossuyt