Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 24 january 2012 (België)

Publicatie datum :
24-01-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120124-9
Rolnummer :

Samenvatting

Het Hof zegt voor recht : Artikel 2, § 1, zesde lid, van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre het de verplichting oplegt dat de herinvestering van de in artikel 2, § 1, eerste lid, 2°, van dezelfde wet bedoelde tegoeden gedurende drie jaar vanaf de aangifte moet worden verricht in roerende waarden bedoeld in artikel 2, 1°, a) tot d), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met uitsluiting van herinvestering in onroerend goed.

Arrest

Geen inhoud