Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 8 maart 2012 (België)

Publicatie datum :
08-03-2012
Taal :
Duits - Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120308-1
Rolnummer :
34/2012

Samenvatting

Het Hof wijst de afstand van geding toe.

Arrest

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 november 2010, heeft de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), met zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 26-38, beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 3 van de wet van 29 april 2010 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2010, derde editie).

(...)

II. In rechte

1. Bij verzoekschrift van 19 november 2010 heeft de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 3 van de wet van 29 april 2010 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven.

2. Bij brief van 28 december 2011 meldt de verzoekende partij dat zij wenst afstand te doen van het voormelde beroep.

3. Niets belet te dezen dat het Hof de afstand toewijst.

Om die redenen,

het Hof

wijst de afstand van geding toe.

Aldus uitgesproken in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 8 maart 2012.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux.

De voorzitter,

M. Bossuyt.