Grondwettelijk Hof (Arbitragehof) - Arrest van 9 augustus 2012 (België)

Publicatie datum :
09-08-2012

Taal :
Duits - Frans - Nederlands

Size :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20120809-8

Rolnummer :
107/2012

Samenvatting

Het Hof verwerpt de vordering tot schorsing.

Arrest

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter M. Bossuyt,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van de vordering en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 mei 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 mei 2012, heeft Alex De Wulf, wonende te 9041 Oostakker, Gentstraat 210, een vordering tot schorsing ingesteld van artikel 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2012).

Bij hetzelfde verzoekschrift vordert de verzoekende partij eveneens de vernietiging van dezelfde decreetsbepaling.

Op 31 mei 2012 hebben de rechters-verslaggevers A. Alen en F. Daoût, met toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht voor te stellen een arrest van onmiddellijk antwoord te wijzen.

II. In rechte

(...)

Ten aanzien van de bestreden bepalingen

B.1. De verzoekende partij vordert de schorsing van het decreet van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken. Het middel dat wordt uiteengezet in het verzoekschrift van de verzoekende partij, is evenwel uitsluitend gericht tegen artikel 9 van voormeld decreet. Bijgevolg dient het onderzoek van de vordering tot schorsing tot die bepaling te worden beperkt.

B.2. Artikel 9 van het decreet van 17 februari 2012 bepaalt :

« Voor wegvoertuigen als bedoeld in titel V, hoofdstuk IV, afdeling I, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, die ingeschreven zijn of moesten zijn in het repertorium van het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid vanaf 1 maart 2012 tot en met 30 april 2012, wordt de belasting vastgesteld op het laagste bedrag dat bekomen wordt enerzijds op basis van de artikelen 97ter tot en met 97decies, anderzijds op basis van dezelfde artikelen, waarbij evenwel in artikel 97ter de formule als volgt wordt gewijzigd :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

En waarbij anderzijds de eerste tabel in artikel 97quater, 5°, vervangen wordt door :

Diesel Euronorm Bedragen in euro

euro 0 8.521,27

euro 1 2.500,00

euro 2 1.813,47

euro 3 731,42

euro 3 + roetfilter 190,89

euro 4 190,89

euro 4 + roetfilter 93,72

euro 5 93,72

euro 6 49,01

».

Ten aanzien van de voorwaarden van de schorsing

B.3. De verzoekende partij voert de schending aan van de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre voor de wagens ingeschreven tussen 1 maart 2012 en 30 april 2012 het bedrag van de belasting op de inverkeerstelling lager zou zijn dan de belasting op de inverkeerstelling voor de wagens ingeschreven buiten die periode.

B.4. Naar luid van artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof dient aan twee grondvoorwaarden te zijn voldaan opdat tot schorsing kan worden besloten :

- de middelen die worden aangevoerd moeten ernstig zijn;

- de onmiddellijke uitvoering van de bestreden maatregel moet een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kunnen berokkenen.

Daar de twee voorwaarden cumulatief zijn, leidt de vaststelling dat één van die voorwaarden niet is vervuld tot de verwerping van de vordering tot schorsing.

Wat het moeilijk te herstellen ernstig nadeel betreft

B.5. De schorsing van een wetsbepaling door het Hof moet het mogelijk maken te vermijden dat, voor de verzoekende partij, een ernstig nadeel voortvloeit uit de onmiddellijke toepassing van de bestreden normen, nadeel dat niet of moeilijk zou kunnen worden hersteld in geval van een eventuele vernietiging.

B.6. Uit artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof blijkt dat, om te voldoen aan de tweede voorwaarde van artikel 20, 1°, van die wet, de persoon die een vordering tot schorsing instelt, in zijn verzoekschrift concrete en precieze feiten moet uiteenzetten waaruit voldoende blijkt dat de onmiddellijke toepassing van de bepalingen waarvan hij de vernietiging vordert, hem een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

Die persoon moet met name het bestaan van het risico van een nadeel, de ernst ervan en het verband tussen dat risico en de toepassing van de bestreden bepalingen aantonen.

B.7. De verzoekende partij toont op generlei wijze aan dat de onmiddellijke toepassing van de bepaling waarvan zij de vernietiging vordert, haar een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen.

B.8. In zoverre de verzoekende partij zich erover beklaagt dat het bedrag van de belasting op de inverkeerstelling dat zij dient te betalen, hoger is dan het bedrag waarin de bestreden bepaling voorziet, is het risico van een nadeel in ieder geval van financiële aard.

Het loutere risico van een financieel verlies vormt in beginsel geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel.

B.9. Aangezien niet is voldaan aan één van de voorwaarden die zijn vereist bij artikel 20, 1°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dient de vordering tot schorsing te worden verworpen.

Om die redenen,

het Hof

verwerpt de vordering tot schorsing.

Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op de openbare terechtzitting van 9 augustus 2012.

De griffier,

F. Meersschaut

De voorzitter,

M. Bossuyt