Hof van Cassatie - Arrest van 1 december 2011 (België)

Publicatie datum :
01-12-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111201-8
Rolnummer :
C.11.0078.N

Samenvatting

Wanneer een vonnis gewezen is door een collegiale kamer van de rechtbank van eerste aanleg , en de handtekeningen boven twee van de namen identiek zijn , is het niet ondertekend door alle rechters , zonder dat de onmogelijkheid waarin één van de rechters zou hebben verkeerd om het vonnis te onderteken , verantwoord is overeenkomstig artikel 785 Gerechtelijk Wetboek ; het ontbreken van de handtekening van één van de rechters heeft de nietigheid van het vonnis tot gevolg (1). (1) Cass. 28 jan. 2009, AR P.08.0403.F, AC, 2009, nr. 71; Cass. 5 febr. 2010, AR C.09.0377.F, AC, 2010, nr. 85.

Arrest

Nr. C.11.0078.N

T. G.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

KBC VERZEKERINGEN nv, met zetel te 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2.

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep en de valsheidsvordering zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Gent van 3 december 2009.

Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Artikel 782, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals het is gewijzigd bij de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, bepaalt dat het vonnis voor de uitspraak wordt ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier.

Artikel 785, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien de voorzitter of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte. De beslissing is dan geldig met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.

Krachtens artikel 782bis, Gerechtelijk Wetboek dat in dat wetboek werd ingevoegd bij de wet van 26 april 2007, wordt het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters.

Uit de parlementaire voorbereiding van deze wet blijkt dat de wetgever de bij artikel 782bis in de uitspraak van het vonnis aangebrachte versoepeling gekoppeld heeft aan de voorwaarde dat het vonnis moet worden ondertekend door alle rechters die het hebben gewezen.

2. Het bestreden vonnis dat gewezen is door een collegiale kamer van de rechtbank van eerste aanleg en waarvan de handtekeningen boven de namen "B. De Temmerman" en "H. De Wildeman" identiek zijn, is niet ondertekend door alle rechters, zonder dat de onmogelijkheid waarin één van de rechters zou hebben verkeerd om het vonnis te ondertekenen, verantwoord is overeenkomstig het bovenaangehaalde artikel 785.

Het ontbreken van de handtekening van één van de rechters heeft de nietigheid van het vonnis tot gevolg.

Het middel is gegrond.

Valsheidsvordering

3. De eiser stelt een valsheidsvordering in tegen het bestreden vonnis, omdat het vier handtekeningen bevat waarvan de handtekeningen boven de namen "B. De Temmerman" en "H. De Wildeman" identiek zijn.

Ingevolge de vernietiging van het bestreden vonnis heeft de valsheidsvordering geen belang meer.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zetelend in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, raadsheer Eric Stassijns, afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, en de raadsheren Alain Smetryns en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 1 december 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden

Bossche.