Hof van Cassatie - Arrest van 1 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
01-10-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121001-4
Rolnummer :
C.11.0788.N

Samenvatting

Bij ontstentenis van een akte van erkenning van een niet-voortdurende erfdienstbaarheid, zoals een erfdienstbaarheid van overgang, dient het optreden van een partij, om als akte van erkenning te gelden, een bekentenis uit te maken die de wil impliceert het bestaan van de erfdienstbaarheid te erkennen en niet louter van een gedogen of van het verlenen van een persoonlijk recht (1). (1) Cass. 1 maart 1990, AR 6954, AC 1989-90, nr. 395.

Arrest

Nr. C.11.0788.N

A.H.,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Vilain XIIII-straat 17, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. P.S.,

2. I.R.,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne van 23 juni 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 juni 2012 verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Bij ontstentenis van een akte van erkenning van een niet-voortdurende erf-dienstbaarheid, zoals een erfdienstbaarheid van overgang, dient het optreden van een partij, om als akte van erkenning te gelden, een bekentenis uit te maken die de wil impliceert het bestaan van de erfdienstbaarheid te erkennen en niet louter van een gedogen of van het verlenen van een persoonlijk recht.

2. De appelrechters stellen vast dat de eiser heeft verklaard dat hij "destijds een doorgang heeft gedoogd ten voordele van de toenmalige eigenaars van deze achtergelegen woning over zijn eigendom" en dat de eiser jarenlang ononderbro-ken een overgang aan zijn buur heeft toegestaan.

3. Door op grond van deze vaststellingen te oordelen dat de eiser een erf-dienstbaarheid heeft toegestaan, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde vonnis.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, rechtszitting hou-dende in hoger beroep.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Alain Smetryns, Geert Jocqué en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 1 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols A. Lievens G. Jocqué

A. Smetryns E. Stassijns E. Dirix