Hof van Cassatie - Arrest van 10 december 2012 (België)

Publicatie datum :
10-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121210-5
Rolnummer :
C.12.0280.N

Samenvatting

Wanneer de rechter zijn beslissing over de uitlegging van een akte steunt op een extrinsiek element, zoals een niet aan hem overgelegde overeenkomst, dient hij dit gegeven te preciseren.

Arrest

Nr. C.12.0280.N

CREDIBE nv, met zetel te 1040 Brussel, Wetstraat 42,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

1. A.H.,

2. J.V.,

verweerders.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 13 december 2011.

De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 oktober 2012 verwezen naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

1. De appelrechters oordelen dat de eiseres niet langer gerechtigd is de uitvoe-ring te vervolgen omdat de schuldvordering van de eiseres op de verweerster in de overdracht van portefeuille van hypothecaire kredieten aan Occiolino nv is begre-pen krachtens de overeenkomst van overdracht van 11 juli 2003.

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de over-eenkomst van overdracht van 11 juli 2003 aan de appelrechters werd overgelegd.

3. Wanneer de rechter zijn beslissing steunt op een extrinsiek element, hier de overeenkomst van 11 juli 2003, dient hij dit gegeven waarop zijn uitleg steunt, te preciseren.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en raadsheer Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 10 de-cember 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Johan Pafenols.

J. Pafenols A. Lievens E. Stassijns

E. Dirix