Hof van Cassatie - Arrest van 10 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
10-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120210-6
Rolnummer :
F.11.0048.F

Samenvatting

De gerechtelijke rechtscolleges mogen in de regel slechts binnen de perken van het geschil waarvan ze hebben kennisgenomen, in feite en in rechte uitspraak doen, ook al gaat het om een aangelegenheid die van openbare orde is (1). (1) Zie Cass. 3 maart 2011, AR F.08.0082.F, AC, 2011, nr. 178 en Cass. 14 feb. 2011, AR S.10.0115.F, AC, 2011, nr. 129.

Arrest

Nr. F.11.0048.F

BELGISCHE STAAT, minister van Financiën,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

M. W.,

Mr. Thierry Afschrift, advocaat bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 30 september 2010.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert een middel aan.

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

(...)

Tweede onderdeel

De gerechtelijke rechtscolleges mogen in de regel slechts binnen de perken van het geschil waarvan ze hebben kennisgenomen, in feite en in rechte uitspraak doen, ook al gaat het om een aangelegenheid die van openbare orde is.

De eiser heeft in zijn conclusie voor het hof van beroep erkend dat het litigieuze dwangbevel een fout vertoonde in die zin dat het een te hoog boetebedrag vermeldde, en heeft aangevoerd dat die onregelmatigheid niet leidde tot de nietigheid van het dwangbevel maar "wel degelijk een verbetering [vereiste]". Hij heeft het hof van beroep echter niet gevraagd die verbetering te bevelen, maar slechts gevraagd het hoger beroep gegrond te verklaren en, bijgevolg, afwijzend te beschikken op de oorspronkelijke vordering, die louter ertoe strekte het dwangbevel nietig en van generlei waarde te doen verklaren.

Aldus heeft de eiser geen geschil over het bestaan van de belastingschuld aan het hof van beroep voorgelegd.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, de raadsheren Sylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange en Michel Lemal, en in openbare terechtzitting van 10 februari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Albert Fettweis, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Geert Jocqué en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De raadsheer,