Hof van Cassatie - Arrest van 10 juni 2010 (België)

Publicatie datum :
10-06-2010
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20100610-10
Rolnummer :
C.09.0424.N

Samenvatting

Noch de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, noch enige andere wetsbepaling stellen van rechtswege de hoofdelijkheid in tussen aanspraakgerechtigden; ieder van hen kan van de aansprakelijke slechts schadevergoeding vorderen voor de schade die hij zelf heeft geleden; de vervanging van het stelsel van de deelbaarheid door een actieve, niet overeengekomen hoofdelijkheid schendt de voormelde artikelen (1). (1) Cass., 10 dec. 2008, AR P.08.1201.F, A.C., 2008, nr. 716.

Arrest

Nr. C.09.0424.N

1. LATEXFALT, naamloze vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, Zoomstraat 10,

2. IMMO KEPPENS, naamloze vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, Zoomstraat 10,

3. BOUWBEDRIJF KEPPENS, naamloze vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, Zoomstraat 10,

4. K.G.,

5. K.D.,

eisers,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eisers woonplaats kiezen,

tegen

1. AUTODESK Inc., vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met zetel te San Rafael (Verenigde Staten van Amerika), CA 94903, Mcinnis Parkway, met keuze van woonplaats bij gerechtsdeurwaarder Donat De Cock, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Pr. Jos Charlottelaan 86,

2. AUTODEKS BV, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 2993 LE Barendrecht (Nederland), Trondheim 16, met keuze van woonplaats bij gerechtsdeurwaarder Geert De Lombaert, met kantoor te 9000 Gent, Gordunakaai 85A,

verweersters.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2009 gewezen door het hof van beroep te Gent.

Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.

Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek houden in dat de schade persoonlijk en rechtstreeks moet geleden zijn door diegene die aanspraak maakt op het herstel of de vergoeding ervan.

Deze artikelen, noch enige andere wetsbepaling, stellen van rechtswege de hoofdelijkheid in tussen aanspraakgerechtigden. Ieder van hen kan van de aansprakelijke slechts schadevergoeding vorderen voor de schade die hij zelf heeft geleden.

2. Het arrest veroordeelt de eisers tot betaling aan de verweersters, zijnde de titularis van de intellectuele eigendomsrechten op de softwareprogramma's "AutoCAD" en "AutoCADLT" en de exploitant van deze rechten in België, van een ex aequo et bono geraamde vergoeding wegens de illegale reproducties van de voormelde computerprogramma's.

Hoewel de eisers in appelconclusie aanvoerden dat elk van de verweersters slechts aanspraak kan maken voor de persoonlijk geleden schade en niet gezamenlijk hetzelfde schadebedrag kunnen vorderen, oordeelt de appelrechter dat de verweersters gezamenlijk het volledige schadebedrag kunnen vorderen om reden dat zij "beiden beschikken over de auteursrechten en de hen aangerichte schade (kunnen) terugvorderen".

3. Deze vervanging van het stelsel van de deelbaarheid door een actieve, niet overeengekomen hoofdelijkheid schendt de als geschonden aangewezen wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

eenparig beslissend,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de toegekende schadevergoeding globaal aan de beide verweersters toekent en niet gedeeltelijk aan elk van hen voor de door henzelf geleden schade, en uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Robert Boes, als voorzitter, en de raadsheren Eric Dirix en Beatrijs Deconinck, en in openbare terechtzitting van 10 juni 2010 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Robert Boes, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Philippe Van Geem.