Hof van Cassatie - Arrest van 10 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
10-03-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140310-3
Rolnummer :
S.12.0094.N

Samenvatting

Voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet moet een werknemer als voltijdse werknemer worden beschouwd indien hij op de dag van het ongeval verbonden is door een dagcontract, waarbij de contractuele arbeidsduur is bepaald op acht uren (1). (1) Zie concl. OM.

Arrest

Nr. S.12.0094.N

AG INSURANCE nv, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, bus 14, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

R V S,

verweerder,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerder woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het arbeidshof te Gent van 3 no-vember 2011.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft op 10 februari 2014 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Henri Vanderlinden heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 34, derde lid, Arbeidsongevallenwet gelden voor de toe-passing van afdeling 4 met betrekking tot het basisloon van deze wet en haar uit-voeringsbesluiten de definities van de arbeidstijdsgegevens zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toe-passing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de socia-le zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstel-sels.

Krachtens artikel 9, 1°, van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 wordt onder "voltijdse werknemer" verstaan: de werknemer wiens normale contractuele ar-beidsduur overeenstemt met de maximale arbeidsduur die in de onderneming geldt krachtens wet.

Krachtens artikel 10 van hetzelfde koninklijk besluit wordt, onverminderd artikel 9, 2°, onder "deeltijdse werknemer" verstaan de werknemer wiens normale con-tractuele arbeidsduur gemiddeld lager is dan de arbeidsduur van de maatpersoon.

2. Krachtens artikel 19, eerste lid, Arbeidswet mag de arbeidsduur van de werknemers niet meer belopen dan acht uren per dag of veertig uren per week.

3. Uit deze bepalingen volgt dat voor de toepassing van de Arbeidsongeval-lenwet een werknemer als voltijdse werknemer moet worden beschouwd indien hij op de dag van het ongeval verbonden is door een dagcontract, waarbij de con-tractuele arbeidsduur is bepaald op acht uren.

4. Het middel dat van de rechtsopvatting uitgaat dat de "normale contractuele arbeidsduur" op weekbasis moet worden beoordeeld gelet op de in artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 gegeven definitie van wat onder "contrac-tueel gemiddelde wekelijkse arbeidsduur" van de werknemer moet worden ver-staan, faalt naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiseres tot de kosten.

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 168,09 euro en voor de verweerder op 155,59 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samen-gesteld uit voorzitter Christian Storck, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Mireille Delange en Antoine Lievens, en in openbare rechtszitting van 10 maart 2014 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Henri Vanderlinden, met bijstand van grif-fier Kristel Vanden Bossche.

K. Vanden Bossche A. Lievens M. Delange

K. Mestdagh A. Smetryns Chr. Storck