Hof van Cassatie - Arrest van 10 mei 2013 (België)

Publicatie datum :
10-05-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130510-3
Rolnummer :
C.12.0211.N

Samenvatting

Artikel 67, §1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst verbiedt de partijen niet overeen te komen dat het wederopgebouwde goed voor hetzelfde gebruik in België bestemd moet zijn als het beschadigde goed (1). (1) Zie concl. O.M.

Arrest

Nr. C.12.0211.N

AG INSURANCE nv, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

KAPE nv, met zetel te 8370 Blankenberge, Lissewegestraat 51,

verweerster,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerster woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 15 december 2011.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft op 17 april 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.

Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, bepaalt dat de partijen kunnen overeenkomen dat de vergoeding slechts betaalbaar zal zijn naarmate de verzekerde goederen worden wedersamengesteld of wederopge-bouwd.

Artikel 67, § 1, tweede lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, bepaalt dat de niet-wederopbouw of -wedersamenstelling van die goederen buiten de wil van de verzekerde, geen invloed heeft op de berekening van de vergoeding, behalve dat het nieuwwaardebeding ontoepasselijk wordt.

2. Door een wederopbouwbeding toe te staan, beoogt de wetgever tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de verzekeraars dat de uitkering uitsluitend wordt aangewend tot de herstelling van de beschadigde goederen teneinde vrijwillige schadegevallen te vermijden.

3. Artikel 67, § 1, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst verbiedt de partijen niet overeen te komen dat het wederopgebouwde goed voor hetzelfde ge-bruik in België bestemd moet zijn als het beschadigde goed.

4. De appelrechters stellen vast dat:

- de verweerster een brandverzekering had bij de eiseres voor een gebouw gele-gen te Blankenberge dat diende voor de uitbating van een handelszaak;

- dit gebouw geteisterd werd door brand;

- in artikel 12B van de polis is bepaald dat de vergoeding in haar geheel moet worden bestemd tot wederopbouw van het beschadigde goed en tot de weder-samenstelling van de beschadigde roerende goederen voor hetzelfde gebruik in België;

- de eiseres slechts een deel van de verzekeringsvergoeding heeft betaald omdat volgens haar slechts een deel van de nieuwbouw die na de brand werd opge-trokken, bestaande uit commerciële ruimten en appartementen, als wederop-bouw voor hetzelfde gebruik kan worden aanvaard.

5. De appelrechters die oordelen dat artikel 12B van de polis nietig is omdat hierin het vereiste van hetzelfde gebruik in België wordt gesteld waardoor de rechten van de verzekerde verder worden beperkt dan artikel 67, § 1, Wet Land-verzekeringsovereenkomst toelaat, schenden deze wetsbepaling.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns en Koen Mest-dagh, en op de openbare rechtszitting van 10 mei 2013 uitgesproken door afde-lingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van procureur-generaal Jean-François Leclercq, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

V. Kosynsky K. Mestdagh A. Smetryns

B. Deconinck E. Stassijns E. Dirix