Hof van Cassatie - Arrest van 10 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
10-10-2012

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20121010-5

Rolnummer :
P.12.1591.F

Samenvatting

Artikel 90sexies van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de beschikkingen van de onderzoeksrechter, de verslagen van de officieren van gerechtelijke politie bedoeld in artikel 90quater, § 3, en de processen-verbaal die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van die maatregel, uiterlijk na het beëindigen van de maatregel bij het dossier worden gevoegd; uit het feit alleen dat de met de beschikkingen samengaande vorderingen van de onderzoeksmagistraat, alsook de voormelde verslagen en processen-verbaal uit een ander dossier, niet bij de rechtspleging zijn gevoegd die tegen een afzonderlijk vervolgde inverdenkinggestelde is geopend, kan niet worden afgeleid dat het onderzoeksgerecht moet beslissen dat die maatregel nietig is.

Arrest

Nr. P.12.1591.F

A. T.,

Mrs. Olivier Martins en Mariana Boutuil, advocaten bij de balie te Brussel.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 28 september 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eiser voert aan dat de appelrechters hun motiveringsplicht en het recht van verdediging miskennen door niet te antwoorden op zijn conclusie met betrekking tot de nietigheid van de in het kader van een ander dossier uitgevoerde telefoon-tap, aangezien de stukken tot tenuitvoerlegging van die maatregel geen deel uit-maken van het hem betreffende dossier van de rechtspleging.

Artikel 90sexies Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de beschikkingen van de onderzoeksrechter, de verslagen van de officieren van gerechtelijke politie be-doeld in artikel 90quater, § 3, en de processen-verbaal die betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van die maatregel, uiterlijk na het beëindigen van de maatre-gel bij het dossier worden gevoegd.

Uit het feit alleen dat de met de beschikkingen samengaande vorderingen van de onderzoeksmagistraat, alsook de voormelde verslagen en processen-verbaal uit een ander dossier, niet bij de rechtspleging zijn gevoegd die tegen een afzonderlijk vervolgde inverdenkinggestelde is geopend, kan niet worden afgeleid dat het on-derzoeksgerecht moet beslissen dat die maatregel nietig is.

Nadat de kamer van inbeschuldigingstelling de wettigheid had onderzocht van de beschikkingen die op regelmatige wijze uit het onderzoeksdossier ten laste van een derde waren gehaald, en de uitkomst ervan had nagegaan, diende zij niet meer te antwoorden op het voormelde verweer.

Het middel kan niet worden aangenomen.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 10 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Filip Van Volsem en over-geschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,