Hof van Cassatie - Arrest van 11 december 2012 (België)

Publicatie datum :
11-12-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121211-5
Rolnummer :
P.12.0773.N

Samenvatting

Een niet ondertekende memorie voldoet niet aan een substantiële vormvereiste die bij het ontvangen ervan ter griffie of binnen de termijn bij artikel 420bis Wetboek van Strafvordering bepaald voor de neerlegging ervan, moet vervuld zijn om de authenticiteit en de geldigheid ervan te waarborgen en opdat de auteur zich de inhoud ervan zou eigen maken; de aanwezigheid van de eiser ter rechtszitting heeft niet voor gevolg dat het verzuim die vormvereiste na te leven wordt geregulariseerd, aangezien die aanwezigheid geen kracht kan geven aan een akte die op het ogenblik van het indienen ter griffie geen rechtsgevolg kon voortbrengen (1). (1) Zie Cass. 24 okt. 2012, AR P.12.1318.F, AC 2012, nr. …

Arrest

Nr. P.12.0773.N

E. Z.,

burgerlijke partij,

eiser,

tegen

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, met zetel te 1060 Brussel, Gulden Vlies-laan 72,

verdachte,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent, ka-mer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2012.

In een memorie voert de eiser grieven aan.

Afdelingsvoorzitter Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Ontvankelijkheid van de memorie

1. De memorie is niet ondertekend en voldoet bijgevolg niet aan een substanti-ele vormvereiste die bij het ontvangen ervan ter griffie of binnen de termijn bij ar-tikel 420bis Wetboek van Strafvordering bepaald voor de neerlegging ervan, moet vervuld zijn om de authenticiteit en de geldigheid ervan te waarborgen en opdat de auteur zich de inhoud ervan zou eigen maken.

2. De aanwezigheid van de eiser ter rechtszitting heeft niet voor gevolg dat het verzuim die vormvereiste na te leven wordt geregulariseerd. Die aanwezigheid kan immers geen kracht geven aan een akte die op het ogenblik van het indienen ter griffie geen rechtsgevolg kon voortbrengen.

De memorie is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 64,32 euro, waarvan 34,32 euro verschuldigd is.

K. Vanden Bossche

E. Francis A. Lievens

P. Hoet A. Bloch P. Maffei

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de openbare rechts-zitting van 11 december 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem, met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche.