Hof van Cassatie - Arrest van 11 september 2013 (België)

Publicatie datum :
11-09-2013

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20130911-1

Rolnummer :
P.13.0032.F

Samenvatting

Door als "werkingsvoorwaarden" een relatieve vochtigheid van 30 tot 90 percent te bepalen, schrijft artikel 3.17 van de bijlage van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen niet voor dat de verbaliserende agenten het toestel slechts mogen gebruiken bij een vochtigheidsgraad gelegen tussen die beide grenswaarden; artikel 3.17 betekent alleen dat de toestellen, om getest en goedgekeurd te worden, gebruikt moeten kunnen worden ondanks de schommeling van de invloedsfactor tussen de vermelde uitersten.

Arrest

Nr. P.13.0032.F

B. M.,

Mr. Didier Bernard, advocaat bij de balie te Neufchâteau.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Neufchâteau van 5 december 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eiser heeft voor de appelrechters aangevoerd en betoogt thans voor het Hof dat geen wettelijke bewijswaarde kan worden toegekend aan de ademanalyse die hij heeft ondergaan, omdat de omgevingsvochtigheidsgraad op de plaats van controle hoger was dan het maximumpercentage dat is toegestaan door de reglementaire voorschriften die de goede werking van het toestel regelen.

Het middel voert aan dat in dit geval het koninklijk besluit van 21 april 2007 be-treffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen van toepassing is. Het steunt op de grenswaarden van de invloedsfactoren bepaald in artikel 3.17 van de bijlage 2 van dat besluit.

Artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 21 april 2007 bepaalt dat om de modelgoedkeuring en de aanvaardingsmerken zowel bij de eerste ijk als bij de herijk en de technische controle te kunnen verkrijgen, de ademanalysatoren moe-ten voldoen aan de voorschriften bepaald in de bijlage 2.

Onder de titel "Technische specificaties van de ademanalysetoestellen" beschrijft die bijlage dus de voorwaarden die nageleefd dienen te worden voor de in artikel 5, tweede lid, gepreciseerde doelstellingen.

Door als "werkingsvoorwaarden" een relatieve vochtigheid van 30 tot 90 percent te bepalen, schrijft artikel 3.17 van de bijlage niet voor dat de verbaliserende agenten het toestel slechts mogen gebruiken bij een vochtigheidsgraad gelegen tussen die beide grenswaarden. Artikel 3.17 betekent alleen dat de toestellen om getest en goedgekeurd te worden, gebruikt moeten kunnen worden ondanks de schommeling van de invloedsfactor tussen de vermelde uitersten.

Het middel volgens welk de aangevoerde bepalingen de gebruiksvoorwaarden van het toestel regelen en niet de specificaties waaraan het moet voldoen, faalt naar recht.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing bevat geen onwettigheid die de eiser kan grieven.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 11 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Erwin Francis en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,