Hof van Cassatie - Arrest van 11 september 2013 (België)

Publicatie datum :
11-09-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130911-4
Rolnummer :
P.13.0706.F

Samenvatting

In het geval van een verzoek tot herroeping van een probatie-uitstel, heeft de beslissing van de rechter om het uitstel te handhaven, te herroepen of de voorwaarden ervan aan te vullen, alleen gevolgen voor de tenuitvoerlegging van de straf zoals ze werd uitgesproken en kan ze de aard of het voorwerp ervan niet wijzigen; de wet staat de rechter bij wie een dagvaarding tot herroeping van het uitstel aanhangig is gemaakt, bijgevolg niet toe de gevangenisstraf die samen met het te herroepen uitstel is uitgesproken, te vervangen door een werkstraf.

Arrest

Nr. P.13.0706.F

C. A.,

Mr. Olivier Barthelemy, advocaat bij de balie te Dinant,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 18 maart 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Krachtens artikel 14, § 2, eerste lid, Probatiewet, kan het probatie-uitstel worden herroepen indien degene ten aanzien van wie de maatregel is genomen de opge-legde voorwaarden niet naleeft.

Artikel 14, § 2, tweede lid, Probatiewet preciseert dat als het vonnisgerecht het uitstel niet herroept, het aan dat probatie-uitstel nieuwe voorwaarden kan verbin-den.

De beslissing van de rechter om het uitstel te handhaven, te herroepen of de voorwaarden ervan aan te vullen, heeft alleen gevolgen voor de tenuitvoerlegging van de straf zoals ze werd uitgesproken en kan de aard of het voorwerp ervan niet wijzigen.

De wet staat de rechter bij wie een dagvaarding tot herroeping van het uitstel aan-hangig is gemaakt, bijgevolg niet toe de gevangenisstraf die samen met het te her-roepen uitstel is uitgesproken, te vervangen door een werkstraf.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Gustave Steffens, en in openbare terechtzitting van 11 september 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Paul Maffei en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,