Hof van Cassatie - Arrest van 12 december 2011 (België)

Publicatie datum :
12-12-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111212-3
Rolnummer :
S.10.0179.N

Samenvatting

Artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat de stukken op dezelfde wijze als de conclusie worden meegedeeld, noch dat ze samen worden ontvangen. Het volstaat dat de stukken ten laatste binnen de conclusietermijn zijn toegezonden.

Arrest

Nr. S.10.0179.N

MEYKENS nv, met zetel te 3582 Beringen (Koersel), Heerbaan 375,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 9051 Gent, Driekoningenstraat 3, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

M.G.,

verweerster.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Antwerpen van 27 april 2010.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Buiten het geval bepaald in artikel 735 Gerechtelijk Wetboek, moet de rechter krachtens artikel 740 van dit wetboek, alle memories, nota's of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve uit het debat weren, tenzij wanneer de partij tegen wie die stukken worden ingeroepen, met die overlegging heeft ingestemd of wanneer artikel 748, § 2, van dit wetboek wordt toegepast.

2. Deze bepaling vereist niet dat de stukken op dezelfde wijze als de conclusie worden meegedeeld, noch dat ze samen worden ontvangen. Het volstaat dat de stukken ten laatste binnen de conclusietermijn zijn toegezonden.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de beschikking van 5 mei 2009 onder meer bepaalt dat de eiseres haar tweede conclusie uiterlijk op 8 februari 2010 moet neerleggen en meedelen aan de verweerster.

4. De appelrechters stellen vast dat "uit de van de raadsman van de [eiseres] afkomstige brief die door [de verweerster] als stuk 4 werd bijgebracht, blijkt dat de [eiseres] op 8 februari 2010 de synthesebesluiten met inventaris, met in bijlage de overtuigingsstukken nrs. 17-24 via de post aan [de verweerster] toezond".

Ze weren de overgelegde stukken uit het debat omdat de verweerster die stukken pas op 9 februari 2010 heeft ontvangen.

Aldus verantwoorden ze hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Edward Forrier, als voorzitter, en de raadsheren Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Mireille Delange, en in openbare rechtszitting van 12 december 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Edward Forrier, in aanwezigheid van advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Johan Pafenols.