Hof van Cassatie - Arrest van 12 december 2013 (België)

Publicatie datum :
12-12-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131212-3
Rolnummer :
C.12.0401.N

Samenvatting

De wettelijke hypotheek die onder meer de schuldvordering van de overheid waarborgt tot betaling van de kosten die gemaakt werden in het raam van de ambtshalve uitvoering van de werken, kan worden ingeschreven van zodra die schuldvordering is ontstaan door de uitvoering van de werken (1). (1) Zie de andersl. concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.12.0401.N

J-P B,

eiser,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiser woonplaats kiest,

tegen

1. WOONINSPECTEUR BEVOEGD VOOR HET GRONDGEBIED VAN HET VLAAMSE GEWEST, met kantoor te 9000 Gent, Gebroeders Van Eyckstraat 2-6,

2. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, in de persoon van de minister-president, met kabinet te 1000 Brussel, Martelaars-plein 19, voor wie optreedt de Vlaamse Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, met kantoor te 1000 Brussel, Martelaarsplein 7,

verweerders,

vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de verweerders woon-plaats kiezen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 22 maart 2012.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft op 8 oktober 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 20bis, § 1, eerste lid, Vlaamse Wooncode kan de rechtbank naast de straf de overtreder bevelen werken uit te voeren om de woning te laten voldoen aan de vereisten van artikel 5.

Krachtens het tweede lid van die bepaling bepaalt de rechtbank de termijn voor de uitvoering van de werken en kan ze, op vordering van de wooninspecteur of het college van burgemeester en schepenen of ambtshalve, eveneens een dwangsom bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de werken. De termijn voor de uitvoering van de werken bedraagt maximaal twee jaar.

Luidens artikel 20bis, § 7, eerste lid, Vlaamse Wooncode beveelt het vonnis, voor het geval dat de werken door de overtreder niet binnen de door de rechtbank ge-stelde termijn worden uitgevoerd, dat de wooninspecteur, het college van burge-meester en schepenen of eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoe-ring ervan kan voorzien.

2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 20ter, zesde lid, Vlaamse Wooncode wordt, in de gevallen waarin openbare besturen of derden tot uitvoe-ring van werken, bedoeld in artikel 20bis, § 1, op kosten van de overtreder zijn overgegaan, de daaruit te hunnen bate voortvloeiende schuldvordering gewaar-borgd door een wettelijke hypotheek, die ingeschreven, vernieuwd, verminderd of gedeeltelijk doorgehaald wordt overeenkomstig de bepalingen in de hoofdstukken IV en V van de Hypotheekwet.

3. Hieruit volgt dat de wettelijke hypotheek die onder meer de schuldvorde-ring van de overheid waarborgt tot betaling van de kosten die gemaakt werden in het raam van de ambtshalve uitvoering van de werken, kan worden ingeschreven van zodra die schuldvordering is ontstaan door de uitvoering van de werken.

4. De appelrechters oordelen dat de wettelijke hypotheek, bedoeld in artikel 20ter, zesde lid, Vlaamse Wooncode, reeds ontstaat en kan worden ingeschreven van zodra er een rechterlijke titel tot herstel is.

Zij schenden aldus artikel 20ter, zesde lid, Vlaamse Wooncode.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Erwin Francis en Koenraad Moens, en op de openbare rechtszitting 12 december 2013 van uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Christian Vandewal, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen K. Moens E. Francis

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix