Hof van Cassatie - Arrest van 12 februari 2013 (België)

Publicatie datum :
12-02-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130212-5
Rolnummer :
P.13.0029.N

Samenvatting

Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet 1874 oordeelt over de tenuitvoerlegging van een bevel tot aanhouding, dient aan het begrip politiek misdrijf zoals bedoeld in artikel 3 van het Europees Verdrag van 13 december 1957 betreffende de uitlevering, geen van het interne recht onderscheiden draagwijdte te geven.

Arrest

Nr. P.13.0029.N

N A Y,

vreemdeling van wie de uitlevering wordt gevraagd,

eiser,

met als raadsman mr. Raf Jespers, advocaat bij de balie te Antwerpen, met kantoor te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 38, waar de eiser woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-pen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 18 december 2012.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 22 van het Europees Verdrag van 13 december 1957 betreffende uitlevering en artikel 3, tweede lid, Uitleve-ringswet 1874: het arrest oordeelt dat "De omstandigheden dat in Nederland een vroeger verzoek tot uitlevering werd afgewezen belet niet dat op de huidige vraag tot uitlevering kan worden ingegaan", terwijl het zich diende te beperken tot de beoordeling van de uitvoerbaarverklaring van het bevel tot aanhouding; pas in een later stadium beslist de regering of op de vraag tot uitlevering kan worden inge-gaan en zal de kamer van inbeschuldigingstelling om advies worden gevraagd.

2. Met de aangehaalde reden verleent het arrest geen advies over de mogelijk-heid tot uitlevering van de eiser in de zin van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet 1874, maar beantwoordt het enkel zijn in beroepsbesluiten aangevoerde verweer dat zijn uitlevering niet kan worden toegestaan wegens het gevaar op schending in Turkije van de artikelen 3 en 6 EVRM, gevaar dat hij onder meer afleidde uit een voorgaande rechtspleging in Nederland betreffende feiten die volgens hem dezelf-de zijn als deze die aan het huidige bevel tot aanhouding ten grondslag liggen.

Het middel dat uitgaat van een onjuiste lezing van het arrest, mist feitelijke grond-slag.

Tweede middel

3. Het middel voert schending aan van artikel 3 van het Europees Verdrag van 13 december 1957 betreffende uitlevering: het arrest grondt het oordeel dat de feiten waarvoor eisers uitlevering wordt gevraagd, geen politiek misdrijf uitmaken ten onrechte enkel op de traditionele definitie van een politiek misdrijf met het oog op het al dan niet vervolgen ervan voor het hof van assisen, terwijl het Belgi-sche recht inzake uitlevering een specifiekere en ruimere invulling van dit begrip hanteert.

4. Het onderzoeksgerecht dat overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleve-ringswet 1874 oordeelt over de tenuitvoerlegging van een bevel tot aanhouding, dient aan het begrip politiek misdrijf zoals bedoeld in artikel 3 van voormeld ver-drag, geen van het interne recht onderscheiden draagwijdte te geven.

Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Bepaalt de kosten op 80,91 euro.

F. Adriaensen

E. Francis A. Lievens

P. Hoet L. Van hoogenbemt P. Maffei

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Paul Maffei, als voorzitter, en de raadsheren Luc Van hoogenbemt, Peter Hoet, Antoine Lievens en Erwin Francis, en op de open-bare rechtszitting van 12 februari 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Maffei, in aanwezigheid van advocaat-generaal Marc Timperman, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.