Hof van Cassatie - Arrest van 12 juni 2013 (België)

Publicatie datum :
12-06-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20130612-3
Rolnummer :
P.12.1426.F

Samenvatting

Geen enkele bepaling verbiedt het openbaar ministerie een advies uit te brengen voor die strafrechter die uitspraak moet doen over de burgerlijke rechtsvordering die samen met de strafvordering is ingesteld.

Arrest

Nr. P.12.1426.F

P. V.,

mrs. Grégory Kaisin, Inès Wouters en Alaya Kahloun, advocaten bij de balie te Brussel,

tegen

B. T.,

persoon tegen wie de strafvordering is ingesteld,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 juni 2012.

De eiser voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, drie middelen aan.

Op de rechtszittingen van 8 mei en 12 juni 2013 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconclu-deerd.

De eiser heeft op 29 mei 2013 overeenkomstig artikel 1107, derde lid, Gerechtelijk Wetboek een nota van antwoord neergelegd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Eerste middel, gemeenschappelijk aan beide memories

In zoverre het middel gericht is tegen de vordering van het openbaar ministerie, houdt het geen verband met de bestreden beslissing en is het niet ontvankelijk.

Voor het overige verbiedt geen enkele bepaling het openbaar ministerie advies uit te brengen voor de strafrechter die uitspraak moet doen over de burgerlijke rechtsvordering die samen met de strafvordering is ingesteld.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.

Tweede middel, gemeenschappelijk aan beide memories, en derde middel

De eiser voert aan dat dat er geen rechtsplegingsvergoeding bestond op het ogen-blik dat hij zich burgerlijke partij heeft gesteld, wat hem het recht heeft ontzegd om bewust in te schatten of het opportuun was klacht in te dienen en de risico's die daarmee samengaan.

Het arrest stelt vast dat de eiser zich op 13 september 2007 burgerlijke partij heeft gesteld voor de onderzoeksrechter te Brussel, terwijl de wet van 21 april 2007 be-treffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bij-stand van een advocaat pas op 1 januari 2008 in werking is getreden.

Artikel 13 van de wet van 21 april 2007 bepaalt dat alle overige artikelen van toe-passing zijn op de zaken die hangende zijn op het moment dat ze in werking tre-den. Bij machtiging door artikel 14 van de wet, werd die inwerkingtreding door artikel 10 Tarief Rechtsplegingsvergoeding vastgesteld op 1 januari 2008.

In strijd met wat het middel aanvoert, verlenen die bepalingen de wet geen terug-werkende kracht maar bepalen zij alleen dat de wet onmiddellijk moet worden toegepast.

De veroordeling van de in het ongelijk gestelde burgerlijke partij tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding die nog niet bestond toen zij zich burgerlijke partij heeft gesteld, heeft geen weerslag op diens recht op een eerlijke behandeling van de zaak en op een daadwerkelijk rechtsmiddel als gewaarborgd bij de artike-len 6 en 13 EVRM, omdat die bepalingen de klager geen onaantastbaarheid van het stelsel van de kosten waarborgen, op grond waarvan hij zijn vordering heeft ingesteld.

De middelen kunnen niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 12 juni 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,