Hof van Cassatie - Arrest van 12 maart 2014 (België)

Publicatie datum :
12-03-2014

Taal :
Frans - Nederlands

Size :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak

Bron :
Justel 20140312-3

Rolnummer :
P.13.1829.F

Samenvatting

Wanneer een vereffenaar, in die hoedanigheid, een rubriekrekening opent op naam en voor rekening van de vennootschap in vereffening, treedt hij op als orgaan van die vennootschap (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas. 2014, nr. …

Arrest

Nr. P.13.1829.F

P. T.,

Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 10 oktober 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 14 januari 2014 een conclusie neergelegd op de griffie.

Op 7 maart 2014 heeft de eiser een antwoordnota neergelegd.

Op de rechtszitting van 12 maart 2014 heeft raadsheer Pierre Cornelis verslag uit-gebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

De eiser werd schuldig verklaard aan verduistering van activa, om ten eigen bate de vennootschapsrekening te hebben leeggehaald van het bedrijf waarvan hij de onderhandse vereffenaar was door het bedrag naderhand in te voeren bij een staat van ereloon die de curator na het faillissement van die vennootschap is meege-deeld.

Het middel verwijt het arrest dat het de wettelijke schuldvergelijking weigert, na faillissement, tussen de wederzijdse en verknochte schulden van de vereffenaar en van de vennootschap, wat voor eerstgenoemde neerkomt op de verplichting om de activa over te dragen op zijn derdenrekening bij de curator van het faillissement, en voor laatstgenoemde om het ereloon van de vereffenaar te betalen, dat is vast-gesteld door een factuur die na het faillissement wordt opgemaakt.

Wanneer een vereffenaar, in die hoedanigheid, een rubriekrekening opent op naam en voor rekening van de vennootschap in vereffening, treedt hij op als orgaan van die vennootschap.

In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, moet het bedrag dat op het ogenblik van het faillissement voorkwam op de rubriekrekening geopend op naam van de vennootschap in vereffening, worden beschouwd als een tegoed van die vennoot-schap en niet als een schuld van de vereffenaar aan de vennootschap.

Met de redenen dat die rekening deel uitmaakte van de activa van de vennoot-schap die ontbonden werd op de dag van de faillietverklaring, en dat dit bedrag naderhand geen aanleiding kon geven tot een schuldvergelijking, verantwoordt het arrest zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 12 maart 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Fabienne Gobert.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,