Hof van Cassatie - Arrest van 12 oktober 2012 (België)

Publicatie datum :
12-10-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20121012-3
Rolnummer :
C.11.0692.N

Samenvatting

De derde die zijn medewerking verleent aan een contractbreuk niettegenstaande hij hiervan kennis had of moest hebben, begaat een fout; hij is hiervoor op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek aansprakelijk jegens de benadeelde contractspartij; het is niet vereist dat de vordering tegen de derde-medeplichtige op andere schade betrekking heeft dan die welke voortvloeit uit de contractbreuk (1). (1) Zie de concl. van het O.M.

Arrest

Nr. C.11.0692.N

J&T AUTOLEASE nv, met zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 109,

eiseres,

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel, Central Plaza, Loksumstraat 25, waar de eiseres woon-plaats kiest,

tegen

G D,

verweerder,

in aanwezigheid van

AXA BELGIUM nv, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Vorstlaan 25,

partij opgeroepen in bindendverklaring van het arrest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 18 mei 2011

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft op 11 september 2012 ter griffie een schriftelijke conclusie neergelegd.

Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Tweede onderdeel

1. De derde die zijn medewerking verleent aan een contractbreuk niettegen-staande hij hiervan kennis had of moest hebben, begaat een fout.

Hij is hiervoor op grond van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek aan-sprakelijk jegens de benadeelde contractspartij.

Het is niet vereist dat de vordering tegen de derde-medeplichtige op andere schade betrekking heeft dan die welke voortvloeit uit de contractbreuk.

2. De appelrechter die oordeelt dat de verweerder derde-medeplichtige is aan contractbreuk, maar de vordering van de eiseres tegen de verweerder afwijst om-dat de eiseres niet aantoont dat zij andere schade heeft geleden dan deze voort-vloeiend uit de contractbreuk, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Omvang van de cassatie

3. De vernietiging van de beslissing over de tegen de verweerder gerichte hoofdvordering van de eiseres brengt de vernietiging mee van de beslissingen over de tegen D D M en AXA Belgium nv gerichte vorderingen in vrijwaring van de verweerder, die het gevolg ervan zijn.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvanke-lijk verklaart en oordeelt over de tegenvordering van de verweerder wegens ter-gend of roekeloos geding.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-telijk vernietigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, afdelingsvoorzitter Eric Stassijns, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzit-ter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Guy Dubrulle, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen G. Jocqué K. Mestdagh

A. Smetryns E. Stassijns E. Dirix