Hof van Cassatie - Arrest van 13 februari 2014 (België)

Publicatie datum :
13-02-2014
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20140213-4
Rolnummer :
F.12.0180.N

Samenvatting

Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1°, WIB92; een gemeentelijk belastingreglement, dat voorziet in een forfaitaire belasting op het ter beschikking stellen of het verhuren van kamers of gemeubelde appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit, waarvan het tarief wordt vastgesteld op grond van het aantal kamers of appartementen, steunt op de bevoegdheid van de gemeente om een bepaald gebruik van onroerende goederen te belasten, zonder de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting als belastbaar feit te gebruiken, zodat dergelijke belasting niet is gesteund op wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelasting bepalen (1). (1) Zie concl. OM.

Arrest

Nr. F.12.0180.N

GEMEENTE ELSENE, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, met kantoor te 1050 Brussel, Steenweg op Elsene 168,

eiseres,

met als raadsman mr. Cécile Meert, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor te 1050 Brussel, Borrensstraat 48, waar de eiseres woonplaats kiest,

tegen

Christian VAN BUGGENHOUT, advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van LRE NEW CONTINENTAL FLATEL nv,

verweerder.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 15 maart 2012.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 7 november 2013 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens artikel 464, 1°, WIB92 zijn de provincies, de agglomeraties en de gemeenten niet gemachtigd tot het heffen van opcentiemen op de personenbelas-ting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belas-ting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.

2. Een lokale belasting die gestoeld is op een van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, is een verbo-den gelijkaardige belasting.

3. Het voor de dienstjaren 2005 en 2006 toepasselijke belastingreglement van de eiseres voorziet in een forfaitaire belasting op het ter beschikking stellen of het verhuren van kamers of gemeubelde appartementen, al dan niet in het kader van een hotelactiviteit, ten belope van 1.200,00 euro per appartement en/of kamer per jaar voor de instellingen die beschikken over minder dan veertig appartementen en ten belope van 1.600,00 euro per appartement en/of kamer voor de instellingen die beschikken over veertig appartementen en meer.

Die belasting houdt geen verband met het netto-inkomen van het goed en het ta-rief ervan wordt vastgesteld op grond van het aantal kamers of appartementen.

Deze gemeentelijke belasting gebruikt de grondslag of het bedrag van een inkom-stenbelasting niet als belastbaar feit en is niet gesteund op wezenlijke componen-ten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelasting bepalen. Ze steunt op de bevoegdheid van de gemeente om een bepaald gebruik van onroerende goe-deren te belasten.

4. Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de door de eiseres ingevoerde belas-ting wordt geheven op dezelfde grondslag als de inkomstenbelasting, met name op de huurinkomsten, en dat de omstandigheid dat de belasting forfaitair wordt bepaald daaraan geen afbreuk doet, schendt artikel 464, 1°, WIB92.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-gesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Bart Wylleman, en op de openbare rechtszitting van 13 februari 2014 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Di-rix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Frank Adriaensen.

F. Adriaensen B. Wylleman G. Jocqué

K. Mestdagh A. Smetryns E. Dirix