Hof van Cassatie - Arrest van 13 january 2011 (België)

Publicatie datum :
13-01-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110113-14
Rolnummer :
C.10.0727.F

Samenvatting

Wanneer een magistraat wiens wraking wordt gevorderd, beslist zich te onthouden, heeft het verzoek geen bestaansreden meer (1). (1) Zie Cass., 16 dec. 2004, AR C.04.0566.F, nr. 620.

Arrest

Nr. C.10.0727.F

M.L.,

met als raadslieden mr. Thierry Lévy, advocaat bij de balie van Parijs, en mr. Bernard Mouffe, advocaat bij de balie van Brussel,

in de zaak van

M.L.,

tegen

1. DELVAUX Alex, plaatsvervangend voorzitter van de Nationale Tuchtraad, Franstalige kamer,

2. NATIONALE TUCHTRAAD, Franstalige kamer,

3. BELGISCHE STAAT, minister van Justitie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een op 17 december 2010 ter griffie van het hof van beroep te Brussel neergelegde akte die voor elke raadsman van de verzoeker ondertekend is door mr. Bernard Mouffe, advocaat bij de balie van Brussel, vordert de verzoeker dat Evrard Janssens de Bisthoven, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, wordt gewraakt in de zaak nr. 2010/AR/915 van dat gerecht.

Die magistraat heeft op 20 december 2010 een verklaring afgelegd onderaan op het verzoekschrift.

Afdelingsvoorzitter Mathieu heeft verslag uitgebracht op de rechtszitting van 6 januari 2011.

De verzoeker heeft op 10 januari 2011 een nota met opmerkingen neergelegd op de griffie van het Hof.

Advocaat-generaal André Henkes heeft op de rechtszitting van 13 januari 2011 geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

De magistraat wiens wraking wordt gevorderd, preciseert in zijn verklaring onderaan op het verzoekschrift dat, wat hem betreft, hij "de beslissing heeft genomen zich in die zaak te onthouden, maar om totaal andere redenen dan die welke in het verzoekschrift worden vermeld".

Derhalve heeft het verzoekschrift geen bestaansreden meer.

Dictum

Het Hof,

Stelt vast dat het verzoek tot wraking geen bestaansreden meer heeft;

Wijst gerechtsdeurwaarder Pascal D'Hoore, Godshuisstraat 17 te Meise aan, om, op verzoek van de griffier het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te betekenen;

Laat de kosten ten laste van de Staat, met inbegrip van de kosten van de betekening van dit arrest.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, de raadsheren Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu en Martine Regout, en in openbare terechtzitting van 13 januari 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Paul Mathieu, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Henkes, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Robert Boes en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,