Hof van Cassatie - Arrest van 13 november 2013 (België)

Publicatie datum :
13-11-2013
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20131113-1
Rolnummer :
P.13.0258.F

Samenvatting

De gemachtigd ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen kunnen voor de correctionele rechtbank de in het decreet bepaalde wijzen van herstel vorderen; de keuze van die maatregel behoort tot de discretionaire bevoegdheid van die besturen en de rechter moet die maatregel inwilligen mits hij eerst de wettigheid ervan toetst.

Arrest

Nr. P.13.0258.F

M. M.,

Mrs. Etienne en Antoine Grégoire, advocaten bij de balie te Luik,

tegen

GEMACHTIGD AMBTENAAR van het directoraat-generaal stedenbouw en ruimtelijke ordening, Waalse openbare dienst.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, cor-rectionele kamer, van 8 januari 2013.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

(...)

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet over de herstelvordering van de eiser

Tweede middel

De eiser verwijt het bestreden arrest dat het vaststelt dat bij het hof van beroep uiteenlopende herstelvorderingen aanhangig waren gemaakt voor het kadastrale perceel 468 a). Hij verwijt het dat het de door de verweerder gevorderde herstel-maatregel afwijst en de herstelmaatregel beveelt die door het college van burge-meester en schepenen was geformuleerd, ofschoon alleen de gemachtigd ambte-naar een rechtstreekse herstelvordering door tussenkomst voor de strafrechter heeft ingediend.

Krachtens artikel 155, § 1, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie, kunnen de gemachtigd ambtenaar of het college van burgemeester en schepenen de in paragraaf 2 bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank vorderen.

De keuze van de maatregel behoort tot de discretionaire bevoegdheid van die be-sturen en de rechter moet die maatregel inwilligen, mits hij eerst de wettigheid er-van toetst.

Geen enkele wetsbepaling onderwerpt die vordering aan bijzondere vormvereis-ten. Het is voldoende dat het bestuur via één van de wettelijk daartoe bevoegde overheden zijn wil duidelijk te kennen heeft gegeven. Die wil kan blijken uit een brief aan de procureur des Konings. Wanneer die wil regelmatig ter kennis van de rechterlijke overheid is gebracht, blijft hij in de loop van de procedure gelden.

Bij uiteenlopende herstelvorderingen van de gemachtigd ambtenaar en van het college van burgemeester en schepenen, dient de rechter uitspraak te doen volgens het evenredigheidsbeginsel, door tegelijk rekening te houden met de omvang van de gevolgen die elk van de gevorderde wijzen van herstel voor de beklaagde kun-nen meebrengen, maar ook met de mate waarin elke wijze de stedenbouwkundige hinder herstelt die door het bewezen verklaarde misdrijf is veroorzaakt.

Het middel, dat aanvoert dat het hof van beroep bij ontstentenis van een vrijwilli-ge tussenkomst geen rekening kon houden met de door het bevoegde college van burgemeester en schepenen gevorderde maatregel, faalt naar recht.

(...)

Ambtshalve onderzoek van de beslissing

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare terechtzitting van 13 november 2013 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Raymond Loop, met bij-stand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Peter Hoet en overge-schreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De raadsheer,