Hof van Cassatie - Arrest van 13 september 2011 (België)

Publicatie datum :
13-09-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20110913-3
Rolnummer :
P.11.0231.N

Samenvatting

Uit de samenhang van de artikelen 61.1.4° en 61.1.1°, Wegverkeersreglement volgt dat een rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl aangegeven wordt (artikel 61.1.4°, Wegverkeersreglement) overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht (artikel 61.1.1°, Wegverkeersreglement); dit houdt in dat wanneer een rode pijl naar links geplaatst is samen met cirkelvormig groen licht, dit voor gevolg heeft dat dit groene licht slechts van toepassing is voor de andere rijrichtingen dan deze aangegeven door de rode pijl (1). (1) Zie Cass. (Verenigde kamers), 6 mei 2008, AR P.08.0292.N, AC, 2008, nr. 273, met concl. advocaat-generaal P. DUINSLAEGER.

Arrest

Nr. P.11.0231.N

PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE DENDERMONDE,

eiser,

tegen

R. S. B. M.,

beklaagde,

verweerder,

met als raadsman mr. Mario Verschuuren, advocaat bij de balie te Dendermonde.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 9 november 2010.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Middel

1. Het middel voert schending aan van, onder meer, de artikelen 61.1.1º, 61.1.4º, 61.1.5º en 61.4 Wegverkeersreglement en de artikelen 3.3.1 en 3.3.2 ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens: het bestreden vonnis herkwalificeert ten onrechte de ten laste gelegde feiten van overtreding van de artikelen 5 en 61.1.1º Wegverkeersreglement in overtreding van artikel 12.2 van datzelfde reglement en veroordeelt ten onrechte de verweerder wegens dit aldus gekwalificeerde feit op grond dat de wet niets bepaalt over de conflictsituatie tussen een groen cirkelvormig licht en een rode pijl naar links; wanneer een rode pijl naar links gecombineerd is met een cirkelvormig groen licht, houdt zulks verbod om links af te slaan in.

2. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweerder vervolgd is wegens overtreding van de artikelen 5 en 61.1.1° Wegverkeersreglement omdat hij het rode licht zou hebben voorbijgereden. Het bestreden vonnis stelt dienaangaande vast dat op het kruispunt waar de verweerder links afdraaide, rechts van de rijbaan en boven de rechter rijstrook een cirkelvormig verkeerslicht in de groene fase stond, terwijl links van de linker rijstrook en erboven een pijl naar links in de rode fase stond.

3. Artikel 61.1.1°, Wegverkeersreglement bepaalt dat de driekleurige verkeerslichten cirkelvormig zijn en de volgende betekenis hebben: rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden.

Artikel 61.1.4°, Wegverkeersreglement bepaalt dat het rode licht, het vast oranjegele licht en het groene licht respectievelijk mogen vervangen worden door één of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden.

4. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl aangegeven wordt (artikel 61.1.4°, Wegverkeersreglement) overeenstemt met het voorbijrijden van een rood licht (artikel 61.1.1°, Wegverkeersreglement). Dit houdt in dat wanneer een rode pijl naar links geplaatst is samen met cirkelvormig groen licht, dit voor gevolg heeft dat dit groene licht slechts van toepassing is voor de andere rijrichtingen dan deze aangegeven door de rode pijl.

Het bestreden vonnis dat oordeelt dat de voormelde combinatie van verkeerslichten niet bij wet geregeld is zodat het voorbijrijden van de rode pijl naar links niet strafbaar is en op die grond de feiten herkwalificeert in overtreding van artikel 12.2 Wegverkeersreglement, is niet naar recht verantwoord.

Het middel is in zoverre gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Gent, zitting houdende in hoger beroep.

Bepaalt de kosten op 167,72 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch en Peter Hoet, en op de openbare rechtszitting van 13 september 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.