Hof van Cassatie - Arrest van 14 februari 2012 (België)

Publicatie datum :
14-02-2012
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20120214-5
Rolnummer :
P.11.1065.N

Samenvatting

Na vrijspraak in eerste aanleg kan de appelrechter geen herstelmaatregel inzake stedenbouw bevelen dan na het misdrijf bewezen te achten, hetgeen eenparigheid vereist.

Arrest

Nr. P.11.1065.N

1. F. E. M. B.,

beklaagde,

2. J. J. A. V.,

beklaagde,

eisers,

met als raadsman mr. Werner Leyssens, advocaat bij de balie te Antwerpen.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 11 mei 2011.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Het middel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM, artikel 15.1 IVBPR, artikel 149 Grondwet en artikel 211bis Wetboek van Strafvordering: het arrest veroordeelt de eisers tot straf voor het onwettig instandhouden van een schuur en beveelt het herstel in de oorspronkelijke toestand, daar waar de eisers in eerste aanleg hiervoor werden vrijgesproken; deze tweevoudige strafverzwaring werd niet eenparig beslist.

2. Het middel duidt niet aan waardoor het arrest de artikelen 7.1 EVRM, 15.1 IVBPR en artikel 149 Grondwet schendt.

In zoverre is het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.

3. Het arrest veroordeelt ieder van de eisers wegens de vermengde feiten A.I.a) 1. en 2., A.I.b) 2., A.I.c) 1. en 2., A.I.d) 1. en 2., A.II.a) 1. en 2., A.II.b), A.III.1. met betrekking tot de verharding in kasseien, A.III.2. met betrekking tot de verharding in kasseien, A.IV.a), b), c) en B tot een geldboete van vijfhonderd euro, gebracht op tweeduizend zevenhonderd vijftig euro of een vervangende gevangenisstraf van zestig dagen. Deze straf is naar recht verantwoord wegens de bewezen verklaarde telastleggingen A.I.a) 2., A.I.b) 2., A.I.c) 1. en 2., A.I.d) 1. en 2., A.II.a) 1. en 2., A.II.b), A.III.1. met betrekking tot de verharding in kasseien, A.III.2. met betrekking tot de verharding in kasseien, A.IV.a), b), c) en B, zodat het middel dat enkel betrekking heeft op de telastlegging A.I.a) 1., in zoverre dit de straf betreft, niet tot cassatie kan leiden.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

4. Na vrijspraak in eerste aanleg kan de appelrechter geen herstelmaatregel bevelen dan na het misdrijf bewezen te achten, hetgeen eenparigheid vereist.

5. Anders dan het beroepen vonnis, achten de appelrechters de telastlegging A.I.a) 1. bewezen en veroordelen de eisers tot afbraak van de schuur, met ambtshalve machtiging voor het bevoegde bestuur, alsook betaling van een dwangsom voor het geval aan de veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, zonder de eenstemmigheid vast te stellen.

In zoverre is het middel gegrond.

Tweede en derde middel

6. Deze middelen, die enkel de telastlegging A.I.a) 1. betreffen, kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden en behoeven geen antwoord.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot afbraak van de schuur, met ambtshalve machtiging voor het bevoegde bestuur, alsook betaling van een dwangsom voor het geval aan de veroordeling tot herstel niet wordt voldaan.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.

Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten.

Laat de overige helft ten laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

Bepaalt de kosten op 221,99 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, als voorzitter, en de raadsheren Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet en Antoine Lievens, en op de openbare rechtszitting van 14 februari 2012 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Etienne Goethals, in aanwezigheid van eerste advocaat-generaal Marc De Swaef, met bijstand van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.