Hof van Cassatie - Arrest van 14 oktober 2011 (België)

Publicatie datum :
14-10-2011
Taal :
Frans - Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel 20111014-4
Rolnummer :
C.11.0600.F

Samenvatting

Wanneer twee verschillende gerechten twee vonnissen hebben gewezen waarbij dezelfde vennootschap failliet verklaard is, wordt de rechtsgang belemmerd en moet het rechtsgebied geregeld worden (1). (1) Cass. 9 okt. 1992, AR nr. 7869, AC, 2003, nr. 659.

Arrest

Nr. C.11.0600.F

A. V., (...) als curator van het faillissement Bema Consult bvba,

Mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Bij een verzoekschrift dat ondertekend is door mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, en neergelegd is ter griffie van het Hof op 12 september 2011, vraagt de verzoeker de machtiging om een regeling van rechtsgebied te vorderen.

Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Enerzijds werd Bema Consult bvba failliet verklaard bij vonnis van 3 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Hasselt, dat mr. H. B. en mr. H. D. tot curatoren heeft aangesteld, en dat op 31 maart 2011 werd betekend.

Anderzijds werd het faillissement van die vennootschap uitgesproken door het vonnis van 14 maart 2011 van de rechtbank van koophandel te Brussel dat de eiser tot curator heeft aangesteld, en dat op 13 april 2011 werd betekend.

Wanneer twee verschillende gerechten twee vonnissen hebben gewezen waarbij dezelfde vennootschap failliet verklaard is, wordt de rechtsgang belemmerd en moet het rechtsgebied geregeld worden.

De eiser moet worden gemachtigd een regeling van rechtsgebied te vorderen, en intussen moeten de gevolgen van het bevoegdheidsconflict ophouden.

Dictum

Het Hof,

Machtigt de eiser om de regeling van rechtsgebied te vorderen op de terechtzitting van de eerste kamer van het Hof op 9 december 2011 om half tien;

Beveelt dat de rechtsplegingen die ingesteld zijn voor de handelsrechtbanken te Hasselt en te Brussel met betrekking tot het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bema Consult worden aangehouden en dat de tenuitvoerlegging van de beide voornoemde vonnissen van die rechtbanken wordt opgeschort tot het Hof zijn beslissing zal hebben gewezen;

Houdt de kosten aan.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door voorzitter Christian Storck, de raadsheren Didier Batselé, Christine Matray, Alain Simon en Mireille Delange, en in openbare terechtzitting van 14 oktober 2011 uitgesproken door voorzitter Christian Storck, in aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Patricia De Wadripont.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Edward Forrier en overgeschreven met assistentie van griffier Johan Pafenols.

De griffier, De afdelingsvoorzitter,